strona główna

TABLICA OGŁOSZEŃ

 

 

 

 

 

Lista podmiotów,
które uzyskały dotacje
na realizację
zadań publicznych
w 2022 roku
- porządek i bezpie-
czeństwo publiczne

 

 

 

 

 

 

Otwarty konkurs ofert
2022 - kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa
narodowego

 

 

 

 

Otwarty konkurs ofert
2022 - wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej

 

 

 

 

Otwarty konkurs
ofert 2022
- pomoc społeczna

 


Uchwała sprawie
powołania i ustalenia
składu oraz określenia regulaminu pracy
komisji konkursowej
- porządek i bezpie-
czeństwo publiczne

 

 

 

Przetarg ustny
nieograniczony, na
sprzedaż prawa
własności nieruchomości
wchodzącej w skład
Zasobu Skarbu Państwa

 

 

 

Uchwała sprawie
powołania i ustalenia
składu oraz określenia regulaminu pracy
komisji konkursowej
- pomoc społeczna,
kultura, kultura fizyczna

 

 

 

 

Informacja
o podpisaniu umowy
dot. przemieszczania,
usuwania, holowania
i przechowywania
pojazdów

 

 

 

 

Informacja Starosty
Kluczborskiego dla
jednostek wykonawstwa
geodezyjnego w sprawie
Geo-Info DELTA

 

 

 

Zapytanie ofertowe
na kompleksową
obsługę bankową
budżetu powiatu
kluczborskiego wraz
z jego jednostkami
organizacyjnymi

 

 

 

 

Ankieta KE dot.
wpływu COVID na
uczestników łańcucha
żywnościowego

 

 

 

 

Dotacje
na ochronę zabytków

 

 

Informacja dotycząca
ważności decyzji
w zakresie zbierania,
odzysku lub
unieszkodliwiania
odpadów

 

 

Ogłoszenie
o konkursie ofert
na usuwanie pojazdów
oraz prowadzenie
parkingu strzeżonego

 

 

 

Informacja o wynikach
naboru do udziału
w pracach komisji konkursowych
do opiniowania
ofert w otwartych
konkursach na dotacje
wspierające realizację
zadań publicznych
w 2022 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.08.2019

Fundusz
Prewencyjny
PZU

 

 

 

 

 

 

BIURO RZECZY
ZNALEZIONYCH

 

 

 

Opinia dot.
wprowadzania
dodatkowych
jednostek
transmitujących
GSM w gminach
i powiatach

 

 

Umowa na usuwanie
pojazdów oraz prowa-
dzenie parkingu
strzeżonego w powiecie kluczborskim

 

 

 

 

APEL
w sprawie tworzenia
Banku Rodzin Zastępczych

 

 

 

 

Powiatowa Społeczna
Rada ds. osób
Niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
informuje...

 

 

 

 

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
informuje...

 

 

 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku