strona główna

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

PODSTAWA PRAWNA

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560). Powołana przy starostwie, Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo - doradczego.

 
ZADANIA RADY

  • Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw

  • Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocenia ich realizację

  • Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych


ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA RADY

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane są one spośród przedstawicieli, działających na terenie danego powiatu, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciela władz samorządowych. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.
Rada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Powiatowej Rady dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz tworzą prezydium powiatowej rady, wybierane na okres jednego roku. Posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego Rady. Pracami Rady kieruje przewodniczący, we współdziałaniu z pozostałymi członkami prezydium Rady.

Zadania przewodniczącego:
1. ustala przedmiot i termin posiedzeń rady;
2. przewodniczy posiedzeniom rady oraz posiedzeniom jej prezydium;
3. reprezentuje radę w stosunku do innych organów i instytucji;
4. zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli nauki oraz przedstawicieli organów i instytucji niereprezentowanych w radzie;
5. inicjuje i organizuje prace rady.

Posiedzenia Powiatowej Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwołania posiedzeń częściej. W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji oraz sytuacji życiowej a także realizacji praw osób niepełnosprawnych.
Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Powiatowej Radzie. Każdorazowo po spotkaniu jest spisany protokół.
Powiatowa Rada wyraża swoją opinie w sprawach należących do zakresu jej działania, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Głosowania są jawne.


Działalność Społecznej Rady są wspierane w imieniu Starosty przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

 

SKŁAD POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WEDŁUG PEŁNIONYCH FUNKCJI

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym w Kluczborku została powołana Zarządzeniem nr 55/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. Starosty Kluczborskiego na lata 2011 – 2015. W skład Rady wchodzą:

PRZEWODNICZĄCA – Grażyna Popek
WICEPRZEWODNICZĄCY – Andrzej Maliński
SEKRETARZ – Grażyna Cisowska
CZŁONEK – Małgorzata Kwiring-Pondel
CZŁONEK – Irena Kowalczyk

KONTAKT
Uwagi, wnioski i zapytania do członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kluczborskim prosimy kierować na adres:

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA
DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PRZY STAROŚCIE KLUCZBORSKIM
ul. Sienkiewicza 20 b, 46-200 Kluczbork,
tel. kontaktowy: 77 418 00 30 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00
 


PLAN PRACY NA 2013 r. POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
1. Monitorowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
2. Wspieranie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w kulturze, sporcie i rekreacji.

II. Opiniowanie projektów uchwał i programów pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
1. Opiniowanie uchwał Rady Powiatu dotyczących przydziału środków PFRON.
2. Wydawanie opinii w sprawie Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu kluczborskiego i udział w pracach nad opracowywaniem Programu na lata 2013 - 2017.
3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu oraz przedstawianie stanowiska Rady Społecznej w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych.

III. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
1. Spotkania z przedstawicielami organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Opiniowanie składanych przez nie wniosków

IV. Wspomaganie działań służących realizacji praw osób niepełnosprawnych.
1. Współpraca i wymiana informacji z instytucjami i placówkami zajmującymi się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych (zatrudnianie osób niepełnosprawnych, ochrona zdrowia psychicznego, zapewnienie opieki osobom starszym, wczesne wspomaganie dzieci)
2. Wspieranie i opiniowanie działań związanych z likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej.

V. Prowadzenie otwartej polityki informacyjnej na temat prac Rady Społecznej.

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku