strona główna

31.05.2021

Przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Skarbu Państwa

STAROSTA KLUCZBORSKI

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza, że w dniu  6 lipca  2021 r.  o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ulicy Katowickiej 1, w  pokoju  nr 213, odbędzie  się I  przetarg  ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości   wchodzącej w skład  Zasobu Skarbu  Państwa, oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów   i budynków jako  działka  nr  917/48 ark.m.7  o łącznej pow. 0,2541 ha, obręb Jasienie gm. Lasowice Wielkie – księga wieczysta OP1U/00025388/4.

Dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Lasowice Wielkie działka nr 917/48 ark.m.7 oznaczona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Cena wywoławcza – 31 500zł   Wadium – 315,00zł

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Starostwa Powiatowego w Kluczborku w Banku Spółdzielczym w Wołczynie nr 07 8876 0009 0036 4161 2000 0004 w terminie do dnia  25 czerwca  2021r. z dopiskiem "przetarg".

W przetargu mogą brać udział także osoby, którym przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 18 sierpnia 2014 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2097). Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy  do dnia  25 czerwca  2021 r. w Starostwie Powiatowym w Kluczborku pok. 012 na parterze budynku.

Nabywca pokrywa koszty notarialne. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Starostwie Powiatowym w Kluczborku ul. Katowicka 1 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój nr 010-012 lub telefonicznie – pod numerami telefonu  77 4110140  i  77 4110141.

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku