strona główna

           

 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE


 

Zarządzanie kryzysowe - to uporządkowana działalność polegającą na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym 
lub przejmowaniu nad nimi kontroli i kształtowaniu ich przebiegu w drodze zaplanowanych działań oraz 
na odtworzeniu zasobów lub przywróceniu im ich pierwotnego charakteru. 

Sytuacja kryzysowa – to stan narastającej destabilizacji powodujący intensywne, trwałe i długofalowe pogorszenie funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Charakteryzuje się eskalacją zagrożenia, utratą kontroli nad ograniczaniem 
skutków zdarzenia (sytuacji kryzysowej) przez poszczególne służby, inspekcje lub straże. Sytuacja taka, może również, powodować ujemne skutki w gospodarce a także może mieć wpływ na stosunki zagraniczne. 

Reagowanie kryzysowe – to bieżące działania służb ratowniczych na wszelkie zdarzenia - zagrażające zdrowiu i życiu obywateli lub środowisku - zmierzające do ograniczenia lub zlikwidowania ich skutków oraz niesienia pomocy poszkodowanym (jest jedną z faz zarządzania kryzysowego). 

Zarządzanie kryzysowe realizowane jest w 4 fazach: 

I Faza 
zapobieganie – polega na dokonaniu analizy możliwych do wystąpienia sytuacji kryzysowych i podejmowaniu działań ograniczających prawdopodobieństwo wystąpienia tych sytuacji lub działania mające na celu zminimalizowanie potencjalnych skutków tych sytuacji. 

II Faza
przygotowanie – polega na planowaniu działań, które należy zrealizować w możliwych do przewidzenia sytuacjach kryzysowych, szkoleniu ludności, organizacji systemów łączności, ostrzegania i alarmowania, przygotowanie współdziałania 
z organizacjami pozarządowymi. 

III Faza
reagowanie – polega na podejmowaniu zaplanowanych skoordynowanych przedsięwzięć w celu:
-zahamowania rozwoju sytuacji kryzysowej,
-udzielenia pomocy poszkodowanym,
-ograniczenia zniszczeń i strat. 

IV Faza
odbudowa – przywrócenie stanu z przed sytuacji kryzysowej.