strona główna

           

 

SYGNAŁY ALARMOWE


 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE, KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE, SPOSÓB POSTĘPOWANIA PO USŁYSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

Obowiązujące rodzaje alarmów oraz sygnałów alarmowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów  w  tych  sprawach (Dz.U.2013.96 z dnia 21 stycznia 2013 r.)

 

zobacz sygnały

 

Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące sposoby ich ogłaszania:
1. systemy alarmowe miast, syreny zakładów pracy, straży pożarnej
2. centralne, regionalne, lokalne rozgłośnie radiowe i ośrodki telewizyjne (w tym telewizji kablowej)
3. centralna, regionalna, lokalna prasa

4. urządzenia nagłaśniające na pojazdach

 

Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych

NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI

 

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY:

1. Nie wywoływać paniki, zastosować się do poleceń nadawanych w sposób akustyczny (syreny) lub środki masowego przekazu albo ruchome środki nagłaśniające – ostrzec rodzinę, sąsiadów o alarmie.

2. Ograniczyć do niezbędnego minimum ruch pieszy i samochodowy.

3. Udzielać sobie wzajemnej pomocy podczas samoewakuacji (pomóc słabszym i chorym) – samoewakuować się najkrótszą drogą (na wolnej przestrzeni kierować się prostopadle do kierunku wiatru).

4. Osoby pozostające w pomieszczeniach powinny uszczelnić okna, drzwi i ciągi wentylacyjne wykorzystując ścinki miękkich szmat, watę, ligninę, namoczone ścinki  papieru, pasy gąbki, itp.

5. W ukryciu przebywać do chwili otrzymania polecenia wyjścia z niego – posiadając bateryjny odbiornik radiowy włączyć go na pasmo rozgłośni lokalnej.

 

 

Po usłyszeniu sygnału - ALARM POWIETRZNY

Osoby znajdujące się w domu powinny:

 

- ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności? indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną koc, odbiornik radiowy z zakresem fal UKF itp.

- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu,

- zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,

- zawiadomić o alarmie sąsiadów,

- udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

 

Osoby znajdujące się miejscu publicznym powinny:

- udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,

- pomagać słabszym, chorym i ułomnym,

- podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej.

 

Prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego winni zatrzymać je i zaparkować tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Kierowca i pasażerowie powinni udać się do najbliższego ukrycia.
Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

 

 

PAMIĘTAJ!

GDY NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ, TO UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ 

Po usłyszeniu sygnału - ALARM O SKAŻENIACH

 

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:

- nie zbliżać się do rejonu awarii,

- zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych. Stosować się do zaleceń informacji przekazywanych w komunikatach, głównie środkami nagłaśniającymi umieszczonymi na samochodach.

 

Przebywając na terenie otwartym należy:

- zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary),

- opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,

- udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.

 

Przebywające w pomieszczeniach osoby, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem skażenia nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:

- włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń?

- pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna i otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości            w pomieszczeniach środkowych,  

- osoby wyposażone w maski przeciwgazowe zakładają je,

- do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien innych otworów wentylacyjnych,

- powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających wysiłku a więc dużego zapotrzebowania na tlen,

- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora), wygasić ogień w piecu,

- do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon z gazy, ręcznik itp.

 

Przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń kierownictwa.

 

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI

 

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

- sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,

- sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy,

- sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,

- jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),

- przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC.

 

 

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI

 

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami należy:

- postępować zgodnie z poleceniami i zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- wykonywać inne polecenia organów obrony cywilnej.

 

UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

 

Po usłyszeniu sygnału alarmu o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska należy:

- zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych. Stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach,

- nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska.

 

Przebywając na terenie otwartym należy opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.


Przebywając w pomieszczeniach: należy włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń.

 

ODWOŁANIE ALARMU

 

Oznacza, że minęło już niebezpieczeństwo napadu powietrznego lub porażenia ludzi środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub biologicznymi. Po tym sygnale można wychodzić z pomieszczeń ochronnych.

 

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:

- opuścić schron (ukrycie),

- powrócić na poprzednie miejsce i przystąpić do realizacji przerwanych czynności
- przewietrzyć pomieszczenie i uzupełnić zapasy środków do jego uszczelnienia
- w przypadku użycia broni masowego rażenia lub uwolnienia się do atmosfery toksycznych środków przemysłowych poddać się kontroli i zabiegom sanitarnym wg wskazań władz lokalnych.

- stosować się ściśle do poleceń władz lokalnych lub organów obrony cywilnej.