strona główna

18.09.2023

LVI Sesja Rady Powiatu w Kluczborku

 

Najbliższa sesja odbędzie się 25  września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

W programie obrad:

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:
1.1/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
1.2/ zatwierdzenie porządku obrad,
1.3/ zatwierdzenie protokołu z LIV Sesji Rady Powiatu w Kluczborku,
1.4/ zatwierdzenie protokołu z LV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Kluczborku.

2. Podjęcie uchwał:
2.1/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2023.
2.2/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
2.3/ zmieniająca Uchwałę Nr LI/312/2023 r. z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok,
2.4/ w sprawie zmiany uchwały Nr LI/315/2023 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
2.5/ w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2024”,
2.6/ w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Kluczborskiego,
2.7/ w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Gmina Byczyna i Powiatu Kluczborskiego
2.8/ w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Kluczborskiego,
2.9/ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2024 roku
2.10/ w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

3. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Kluczborku na obszarach Powiatu Kluczborskiego, Opolskiego, Namysłowskiego i Oleskiego za rok 2022.

4. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Kępnie na obszarze Powiatu Kluczborskiego za rok 2022.

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za okres od 29.05.2023 r. do 31.07.2023 r.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.
 

Oprac. BŁ

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku