strona główna

15.06.2022

XLIV Sesja Rady Powiatu

 

Najbliższa nadzwyczajna sesja odbędzie się 23 czerwca 2022 r. (czwartek)
o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

W programie obrad:

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:
1.1/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
1.2/ zatwierdzenie porządku obrad,
1.3/ zatwierdzenie protokołu z XLII Sesji Rady Powiatu w Kluczborku,
1.4/ zatwierdzenie protokołu z XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu
w Kluczborku.

2. Raport o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2021 roku:
2.1 Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2021 roku,
2.2. Debata nad raportem o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2021 roku,
2.3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Kluczborku wotum zaufania.

3. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kluczborku sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.

4. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Kluczborku za 2021 rok.

5. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Kluczborku za 2021 rok.

6. Podjęcie uchwał:
6.1/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Kluczborskiego za 2021 rok,
6.2/ w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2021,
6.3/ w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Powiatu Kluczborskiego za 2021 rok,
6.4/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2022,
6.5/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
6.6/ w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1331 O i wyłączenie jej z użytkowania,
6.7/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Powiatu w Kluczborku.

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu za okres od 01.04.2022 r. do 10.05.2022 r.

8.Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.
 

Oprac. BŁ

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku