strona główna

12.05.2022

XLII sesja Rady Powiatu

 

Najbliższa nadzwyczajna sesja odbędzie się 18 maja 2022 r. (środa)
o godz. 14.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego "w Kluczborku.

W programie obrad:

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:

1.1/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
1.2/ zatwierdzenie porządku obrad
1.3/ zatwierdzenie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu w Kluczborku.
1.4/ zatwierdzenie protokołu z XLI Sesji Rady Powiatu w Kluczborku.

 2. Złożenie ślubowania przez radnego, w związku z wstąpieniem w skład Rady Powiatu w Kluczborku Pana Norberta Waliczka.

3. Podjęcie uchwał:
3.1/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2022.
3.2/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
3.3/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Kluczborskiego.
3.4/ w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kluczborski.
3.5/ w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/253/2022 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
3.6/ w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku za rok 2021 wraz
z wykazem potrzeb w zakresie pieczy zastępczej oraz sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
3.7/ w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień na COVID-19.
3.8/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kluczborku.

4. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kluczborskim za rok 2021.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok.

6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku w 2021 roku.

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za okres od 22.02.2022 r. do 28.03.2022 r.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

 

Oprac. BŁ

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku