strona główna

15.06.2020

Raport o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2019 r.

 

Zgodnie z art.30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 t.j.) oraz
art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374
z późn. zm.) Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu w Kluczborku raport o stanie powiatu w 2019 roku.

 

Raport będzie rozpatrywany na sesji, na której podejmowana będzie uchwała o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu w Kluczborku przed procedurą absolutoryjną w pierwszej kolejności. Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób (lista poparcia musi zawierać imię, nazwisko i podpis osoby popierającej mieszkańca).


W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie.
W debacie głos zabierać mogą wyłącznie mieszkańcy powiatu kluczborskiego (osoby zamieszkujące na terenie powiatu kluczborskiego i zameldowane lub niezameldowane lecz zamieszkujące). Ustawa nie ogranicza wieku mieszkańca, który zamierza zabrać głos w debacie.


Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu tj. do dnia 22 czerwca 2020 r. (włącznie).
Zgłoszenia mieszkańców będą przyjmowane w Starostwie Powiatowym w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 w Biurze Rady
pok. 208 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

 


Na każdym zgłoszeniu zostanie wpisana data, godzina i kolejny numer zgłoszenia. W debacie może zabrać głos tylko 15 mieszkańców powiatu, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.


Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 22 czerwca 2020 r. nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Niniejszą informację zamieszcza się:

  1. na stronie www.kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl, menu przedmiotowe: Organy - Rada Powiatu - Kadencja 2018-2023 - "Raport o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2019 roku",

  2. na stronie internetowej www.powiatkluczborski.pl,

  3. na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Raport o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2019 r.

Informacja o procedowaniu raportu wraz ze wzorem zgłoszenia mieszkańca Powiatu Kluczborskiego do udziału w debacie
 

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku