strona główna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA,

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

I EDUKACJA PRAWNA

W POWIECIE KLUCZBORSKIM

 

 

04.11.2021

Informacja dotycząca wydłużonych dyżurów

Informujemy, że w związku z faktem, iż w dniach 24.12.2021 r. i 31.12.2021 r. punkty NPP i NPO będą nieczynne, będzie możliwość skorzystania z porad na wydłużonych dyżurach w poszczególnych dniach:

I. Kluczbork - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji
Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji, ul. Sienkiewicza 20B
• 05.11.2021 r. - od godz. 15.00 do godz. 20.00
• 12.11.2021 r. - od godz. 15.00 do godz. 20.00
• 19.11.2021 r. - od godz. 15.00 do godz. 20.00
• 26.11.2021 r. - od godz. 15.00 do godz. 20.00
• 03.12.2021 r. - od godz. 15.00 do godz. 20.00
• 10.12.2021 r. - od godz. 15.00 do godz. 20.00
• 17.12.2021 r. - od godz. 15.00 do godz. 20.00
• 20.12.2021 r. - od godz. 15.00 do godz. 20.00

II. Wołczyn - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 3
• 10.12.2021 r. - od godz. 10.00 do godz. 18.00

• 17.12.2021 r. - od godz. 10.00 do godz. 18.00

III. KLUCZBORK - Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Sienkiewicza 22
• 12.11.2021 - od godz. 8.00 do godz. 14.00
• 15.11.2021 - od godz. 8.00 do godz. 14.00
• 03.12.2021 - od godz. 8.00 do godz. 14.00
• 07.12.2021 - od godz. 8.00 do godz. 14.00

 

08.09.2021
Informuję, że zgodnie z sugestiami Ministerstwa Sprawiedliwości z dniem 20.09.2021 roku przywracamy stacjonarne funkcjonowanie działających na terenie Powiatu Kluczborskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Starosta Kluczborski - Mirosław Birecki

 

 

MASZ PROBLEMY PRAWNE, RODZINNE LUB INNE KŁOPOTY ŻYCIOWE? DO TWOJEJ DYSPOZYCJI, BEZPŁATNIE POZOSTAJĄ NASI PRAWNICY I DORADCY OBYWATELSCY

 

 

W 2021 roku w powiecie kluczborskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

 

Oto szczegółowe informacje, kto może skorzystać z darmowych porad oraz gdzie zlokalizowane i w jakich godzinach czynne są punkty:

 

I. Kluczbork - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji
Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji
ul. Sienkiewicza 20B
46-200 Kluczbork

czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00


Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo ul. Stanisława Dubois 18/3, 45-070 Opole, Numer KRS 0000445428, https://oppen.edu.pl - organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert.

 

MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA NIEODPŁATNEJ MEDIACJI W PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI.

 

 

II. Wołczyn - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Rzeczna 3
46-250 Wołczyn

czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00

Punkt prowadzony jest przez radców prawnych i adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu
i Okręgową Radę Adwokacką w Opolu.

 

MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA NIEODPŁATNEJ MEDIACJI WE WTORKI I ŚRODY.

 

 

III. KLUCZBORK - Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Sienkiewicza 22
46-200 Kluczbork

czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00


Punkt prowadzony jest przez Fundację Młodzi Ludziom, ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 12.04.A, 90-057 Łódź, Numer KRS 0000432954, https://fundacjamlodziludziom.pl - organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert.
 

MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA NIEODPŁATNEJ MEDIACJI WE WTORKI I CZWARTKI.

 

 

UWAGA! Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się uprzednio na wizytę umówić


Można to zrobić telefonicznie pod nr tel.:

663-112-118

(poniedziałek, środa, piątek - godz. 9.00-13.00)

 

lub zapisać się na poradę online klikając w baner:

 

 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w województwie opolskim w 2021 r.

 

 

Usługa nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji świadczona jest całkowicie bezpłatnie na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945 t.j.).

 

 

Kto może uzyskać pomoc prawną
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zwanej dalej "ustawą", przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku (art. 4 ust. 1 ustawy).
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 4 ust. 2 ustawy).

 

 

Uwaga!
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym - prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej jest pomocą de minimis i wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 t.j.), opisanych w szczegółach w Instrukcji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej jako pomocy de minimis (Instrukcja do pobrania plik PDF).


Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną przedsiębiorca ubiegający się o pomoc winien dostarczyć do Starostwa Powiatowego
w Kluczborku następujące dokumenty:
- wypełnione oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (do pobrania plik PDF)
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik PDF lub edytowalny plik XLSX)
- dane teleadresowe do kontaktu.


Po otrzymaniu ww. dokumentów, Koordynator powiatowy skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia terminu pomocy prawnej. Po udzieleniu pomocy Starostwo Powiatowe wyda zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.
 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym
w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu,
w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Powyższe osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork lub elektronicznej na adres npp@powiatkluczborski.pl, oświadczenie (pobierz), o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość, a także informację dot. danych osobowych w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (pobierz).

 

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.Nieodpłatna pomoc prawna

 

 

 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym
    się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,

  • nieodpłatną mediację lub

  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
•  przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
•  przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
•  przeprowadzenie mediacji;
•  udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.


Edukacja prawna
Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
• prawach i obowiązkach obywatelskich;
• działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
• mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
• możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
• dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zadania, o których mowa powyżej, mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

 

Tu znajdziesz ciekawe publikacje i informacje z zakresu edukacji prawnej:

Podstawowe zasady prawa pracy, czyli co powinien wiedzieć każdy pracownik

Pozew czy ugoda?
Bezpieczeństwo w sieci
Najczęstsze oszustwa - jak się ustrzec?
  Prawo spadkowe /film/
Dziecko też ma swoje prawa
Dla kogo nieodpłatna pomoc? Nie bój się skorzystać!
Potrzebujesz pomocy zadzwoń

Poradnik prawny
Korespondencja z sądu - odbierać czy nie?
Informacja o spadkach

Poradnik "Dziedziczenie ustawowe i testamentowe"

Poradnik "Prawo rodzinne"

Poradnik "Mediacje"

Poradnik "Upadłość konsumencka"

 

Karta informacyjna nieodpłatnej pomocy prawnej

Karta informacyjna nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Karta informacyjna nieodpłatnej mediacji

Karta informacyjna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

 

https://www.facebook.com/StowarzyszenieOPPEN/

https://www.facebook.com/Fundacja-M%C5%82odzi-Ludziom-822798944720669

 

 

Do pobrania:

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu kluczborskiego

Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy

Wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

Instrukcji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej jako pomocy de minimis

Wzór oświadczenia dotyczącego pomocy de minimis

Formularz informacyjny przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik PDF lub edytowalny plik XLSX)
 

 

 

Więcej informacji na temat nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego:
https://np.ms.gov.pl 
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

 

 WAŻNE INFORMACJE

Dokumentacja konkursowa 2022

Wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji w Powiecie Kluczborskim w 2022 roku

Uchwały dotyczące powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kluczborskim w 2022 roku

Informacja o wynikach naboru do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

 

Dokumentacja konkursowa 2021

Wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji w powiecie kluczborskim w 2021 roku

Uchwała w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2021 roku

Informacja o wynikach naboru do udziału w pracach komisji konkursowej (NPP)

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

 

Korzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych takich jak imię nazwisko, dane teleadresowe, nr PESEL i innych, w celu realizacji usługi. Przetwarzanie danych wynika z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, a w przypadku pomocy de minimis również z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemie teleinformatycznym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, w formie papierowej w procesie rejestracji na wizytę w punkcie i archiwizacji oraz przez udzielającego poradę.
 

Informacje dot. danych osobowych w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w systemie teleinformatycznym

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku