strona główna

07.02.2020

W Kluczborku powstanie nowe centrum kultury


Szanowni mieszkańcy, drodzy młodzi mieszkańcy powiatu kluczborskiego!
Nie zamykamy MDK-u. Tworzymy wspólnie z gminą Kluczbork nowy dom kultury, który ma powstać z połączenia Młodzieżowego Domu Kultury i Kluczborskiego Domu Kultury.
Nie można wprost połączyć tych instytucji ponieważ mają odrębną formę prawną. MDK jest instytucją oświatową a KDK instytucją kultury.Na ostatnim posiedzeniu Rady Powiatu w Kluczborku, radni zdecydowali o wszczęciu procedury zakończenia funkcjonowania MDK w dotychczasowej formule. Dom kultury przy ul. Damrota w Kluczborku będzie działał nadal, zmieni się tylko właściciel. Powiat Kluczborski przekaże dotychczasowy MDK Gminie Kluczbork. Dla uczestników zajęć oraz ich rodziców zmieni się niewiele. Opłaty za zajęcia dla dzieci i młodzieży nie będą pobierane, a zajęcia będą się odbywać w tym samym budynku. Podstawowym założeniem reorganizacji jest to, by dzieci i młodzież mogły na takich samych zasadach jak w starej placówce, korzystać z nowego domu kultury.


Z uwagi na długoletnią działalność Młodzieżowego Domu Kultury, a przede wszystkim w trosce o uczęszczające na zajęcia artystyczne dzieci, młodzież, nauczycieli i pozostałych pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku, Starosta Kluczborski podpisał z Burmistrzem Miasta Kluczborka list intencyjny w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury, która przejmie dotychczasowe zadania Młodzieżowego Domu Kultury.

Gminna instytucja kultury będzie działała na podstawie przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Połączenie potencjałów dwóch instytucji kultury i utworzenie jednej, dużej, gminnej instytucji kultury pozwoli na skoordynowanie oferty kulturalnej i jeszcze lepszy rozwój dzieci i młodzieży w obszarze kultury.
Jednocześnie taki rozwój instytucji kultury zapewni uczestnikom zajęć z Młodzieżowego Domu Kultury możliwość kontynuowania zajęć w dotychczasowym miejscu, formie i tematyce. Kadra instruktorów zostanie utworzona na bazie nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury, którzy otrzymają zatrudnienie w 40-godzinnym wymiarze czasu pracy (lub w części tego wymiaru), oraz na bazie instruktorów pracujących w KDK. Również pracownicy administracji i obsługi otrzymają propozycję pracy w gminnej instytucji kultury w dotychczasowym wymiarze czasu pracy.

Dokonywane przekształcenia są konsekwencją przyjęcia przez Powiat Kluczborski programu postępowania naprawczego. Przewiduje on likwidację Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku (MDK) z dniem 1 września 2020 roku, jako jednostki oświatowej. Program naprawczy uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinię wojewody opolskiego stwierdzającą zgodność z prawem przewidywanych działań naprawczych. Regionalna Izba Obrachunkowa w opinii z dnia 17 grudnia 2019 r. o projekcie wieloletniej prognozy finansowej stwierdziła, że tylko konsekwentna realizacja przez organy Powiatu założeń programu naprawczego, w tym ograniczenie zatrudnienia w starostwie i w jednostkach organizacyjnych umożliwi Powiatowi odzyskanie stabilności finansowej i obsługę zadłużenia zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Przed podjęciem tej kluczowej decyzji odbyły się spotkania z gronem pedagogicznym oraz z rodzicami, na których poinformowano o planowanych zmianach i o zamiarze utworzenia nowej instytucji kultury.


Powiat kluczborski z uwagi na wieloletnie zadłużanie, nie jest obecnie w stanie samodzielnie finansować Młodzieżowego Domu Kultury, którego koszty rocznie wynoszą około 700 tys. zł.


Dzięki współpracy z gminą Kluczbork, młodym mieszkańcom powiatu kluczborskiego zostanie zaproponowana oferta kształcenia na bardzo dobrym poziomie, będzie ona bardziej kompleksowa, ale też trafiać będzie do wszystkich grup wiekowych. Co najważniejsze, zostanie zapewniona ciągłość działań, które dotychczas wykonywał Młodzieżowy Dom Kultury.


 
 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku