strona główna

KRUS informuje...

 

 

 

 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

 

 


11.12.2020
KRUS podpowiada jak zapobiegać wypadkom przy pracy w rolnictwie – cz. II

Opolski Oddział KRUS kontynuuje cykl 5 artykułów dotyczących kampanii prewencyjnych, obowiązujących w bieżącym roku. Każdy artykuł będzie poświęcony jednej kampanii. W I części omówiono grupę wypadków, jakie mają miejsce podczas obsługi zwierząt w gospodarstwie rolnym, a obecnie skupimy się na wypadkach, których przyczyną jest upadek.

 

Część II - „Rola rolnika by upadku unikał”

„Rola rolnika by upadku unikał” – pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadziła w 2020 roku większość swoich działań prewencyjnych. „Upadki osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy
w gospodarstwach rolnych najczęściej. W 2019 roku Kasa wypłaciła 10 295 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy, z czego około połowa (4 975) dotyczyła „upadków osób”. W ich wyniku 6 rolników straciło życie.
Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa.


Kampania KRUS ,,Rola rolnika by upadku unikał” ma wpływać na zmianę świadomości i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym, a także przyczyniać się do zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie. Służą temu m.in.: liczne spotkania, szkolenia bhp dla rolników, pogadanki prewencyjne w szkołach, konkursy, a także stoiska informacyjne Kasy podczas konferencji, targów i innych imprez dla rolników, odbywających się
w całej Polsce.


Kasa wykorzystuje różne formy przekazu, aby móc propagować wiedzę na temat przyczyn wypadków. Dlatego na stronie głównej KRUS udostępniania film, który prezentuje wzorcowe rozwiązania, stosowane przez rolników, w celu ograniczenia ryzyka wypadków z grupy ,,upadek osób”, a także zachęca rolników do przeprowadzenia w swoim gospodarstwie oceny ryzyka wypadków z grupy „upadek osób” w oparciu o listę kontrolną. O wszystkich planowanych wydarzeniach w ramach prowadzonej kampanii „Upadek to nie przypadek” Kasa informuje na swojej stronie internetowej, jak również poprzez Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych.
Wśród zdarzeń z grupy upadek osób, zgłoszonych do KRUS w 2019 roku, najczęściej odnotowano:
• upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych (36,9%);
• upadki z wysokości tj. drabin, schodów, podestów, strychów, poddaszy, drzew (27,8%);
• upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych (15,3%);
• upadki na nawierzchni w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych (15,1%).


Wypadki przy pracy nie są dziełem przypadku, ani też nie są nieuniknione. Spowodowane są one skumulowaniem nieprawidłowości w środowisku pracy. Z analiz Kasy wynika, że do zdarzeń z grupy upadek osób dochodziło głównie wskutek:
• złego stanu nawierzchni podwórzy (nierówne, śliskie, grząskie) – 26,1%;
• nieużywania odpowiedniego obuwia roboczego – 12,8%;
• niedostatecznej koncentracji uwagi na wykonywanej czynności – 6,2%;
• niekorzystania lub nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z drabin, podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości – 5,1%;
• wad konstrukcyjnych budynków, schodów i stanowisk zwierząt, niezabezpieczonych otworów zrzutowych i kanałów gnojowych, progów w otworach drzwiowych, różnic poziomów powierzchni – 5,0%;
• nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep i wozów – 5,0%
Zachęcamy
do przeczytania kolejnej 3 części cyklu informacyjnego pod tytułem: „Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz”.

Opracowała:
Joanna Skuratowicz
Kierownik
Samodzielnego Referatu Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu


Rolniku!
Jeżeli zastosujesz się do zasad bezpieczeństwa w codziennej pracy w gospodarstwie, zmniejszysz ryzyko wypadku i tragedii w swojej rodzinie.

 

Lech Waloszczyk
Dyrektor
Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu
 

KRUS podpowiada jak zapobiegać wypadkom przy pracy w rolnictwie – cz. II

 


13.11.2020

Obsługa Rolników przez KRUS w czasie epidemii

Dawno, dawno temu… a dokładnie 16 marca 2020 wydarzyła się rzecz niepojęta.
Pierwszy raz od momentu istnienia Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Opolu została ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów. Właśnie wtedy tzw. koronawirus – czyli ostra zakaźna choroba układu oddechowego COVID-19 wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2 zaatakowała Europę.
W trosce o zdrowie i życie beneficjentów i pracowników - aby jak najlepiej zapewnić możliwość załatwienia różnych spraw
w KRUS-ie uruchomiono wrzutnie na dokumenty, zwiększono liczbę pracowników obsługujących informację telefoniczną, zachęcano do korzystania z poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, portalu ePuap i eKRUS... Pracownicy KRUS dwoili się
i troili, żeby nadążyć ze wszystkimi sprawami i nikt nie poczuł się zostawiony. Jednak zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze każdemu udało się dodzwonić, a niektóre sprawy zostały załatwione z opóźnieniem. Bardzo ubolewamy z tego powodu…
18 maja 2020 została przywrócona bezpośrednia obsługa interesantów i mimo wprowadzenia reżimu sanitarnego wydawało się, że życie powoli wraca do normy. Niestety, druga, znacznie potężniejsza, fala koronawirusa doprowadziła do ponownego wprowadzenia (od 26 października 2020) ograniczenia w osobistej obsłudze klientów.
Staramy się jednak ze wszystkich sił rzetelnie i efektywnie wciąż:
• obsługiwać ubezpieczonych rolników i świadczeniobiorców (emerytów i rencistów),
• przyznawać i wypłacać świadczenia emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie,
• realizować własny dwuinstancyjny system orzekania lekarskiego w postępowaniu dowodowym,
• przeprowadzać różne formy działań prewencyjnych skutkujących zmniejszeniem liczby wypadków przy pracy i rolniczych chorób zawodowych,
• działać na rzecz pomocy ubezpieczonym i członkom ich rodzin w korzystaniu z różnych form nieodpłatnej, dobrowolnej rehabilitacji,
• obsługiwać ubezpieczonych rolników i ich domowników oraz emerytów i rencistów
w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Za wszystkie dotychczasowe utrudnienia przepraszamy – mamy ogromną nadzieję, że epidemia wkrótce się skończy, a nasi beneficjenci i pracownicy będą zdrowi. Do zobaczenia!
Lech Waloszczyk
Dyrektor OR KRUS w Opolu

 

 


 

13.11.2020

Działy specjalne, termin składania deklaracji


Działem specjalnym produkcji rolnej, uzasadniającym objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników, uznaje się następujące rodzaje oraz rozmiary upraw i produkcji:
1) uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w szklarniach ogrzewanych powyżej 100 m2,
2) uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 100 m2,
3) uprawy roślin ozdobnych i pozostałych w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej
200 m2,
4) uprawy grzybów i ich grzybni- powyżej 100 m2 powierzchni uprawowej,
5) drób rzeźny :
- kurczęta – powyżej 1000 szt. (w skali roku)
- gęsi – powyżej 500 szt. (w skali roku)
- kaczki – powyżej 500 szt. (w skali roku)
- indyki – powyżej 500 szt. (w skali roku)
- strusie – powyżej 20 szt. (w skali roku)
6) drób nieśny:
- kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 2000 szt. (w skali roku)
- gęsi (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 200 szt. (w skali roku)
- kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 500 szt. (w skali roku)
- indyki (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 500 szt. (w skali roku)
- kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) – powyżej 1000 szt. (w skali roku)
- strusie (w stadzie reprodukcyjnym) – powyżej 6 szt. (w skali roku)
7) zakłady wylęgu drobiu (zdolność produkcyjna - liczba jaj):
- kurczęta – powyżej 3000 szt.
- gęsi – powyżej 3000 szt.
- kaczki – powyżej 3000 szt.
- indyki – powyżej 3000 szt.
- strusie – powyżej 50 szt.
8) zwierzęta futerkowe – powyżej 50 szt. samic stada podstawowego:
- lisy i jenoty
- norki
- tchórzofretki
- szynszyle
- nutrie
- króliki
9) pasieki powyżej 80 rodzin
10) hodowla i chów świń poza gospodarstwem rolnym, powyżej 100 szt.

Osoba zgłaszająca się do ubezpieczenia społecznego rolników, w związku z rozpoczęciem prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej, oraz do ubezpieczenia zdrowotnego, jest obowiązana przedłożyć zaświadczenie organu podatkowego
o rodzaju i rozmiarach prowadzonej produkcji oraz o wysokości zdeklarowanego dochodu z tego tytułu.
Osoba zgłaszająca prowadzenie działu specjalnego związanego z hodowlą strusi powinna podać informacje o rozmiarach produkcji i dochodach z tego tytułu w oświadczeniu złożonym w jednostce KRUS.
Ważne!
Wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia działów specjalnych powinny corocznie dostarczać Kasie zaświadczenia o rozmiarach
i rodzaju produkcji. Ponadto, do celów wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r.,poz.1938 z późn.zm.), osoby te winne dostarczyć do dnia 31 stycznia każdego roku oświadczenie o przewidywanym dochodzie z prowadzonej działalności
w zakresie działów specjalnych. Do oświadczenia należy dołączyć odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji, lub o wysokości przewidywanego dochodu w roku następnym.
Termin, o którym mowa może zostać przywrócony na wniosek zainteresowanego, jeżeli udowodni , że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych,
do których zalicza się m.in.: zdarzenia związane z działaniami sił przyrody, a także zdarzenia związane z działaniami ludzkimi lub stanami zagrożenia epidemicznego lub epidemii.
Opracowała:
Ewelina Elias
Kierownik Wydziału Ubezpieczeń
OR KRUS w Opolu
 


13.11.2020

KRUS podpowiada jak zapobiegać wypadkom przy pracy w rolnictwie

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego prowadzi ustawiczne działania mające na celu ograniczenie wypadków w rolnictwie. Służą temu między innymi tematyczne kampanie prewencyjne, opracowane na podstawie statystyki najczęstszych przyczyn wypadków, jakie występują podczas pracy w gospodarstwie. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyodrębniono 5 kampanii tematycznych:
1. „Nie ryzykujesz gdy znasz i szanujesz”
2. „Rola rolnika by upadku unikał”
3. „Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz”
4. „Rolniku nie daj się kleszczom”
5. „Kości i stawy też rolnika sprawy”.

 
Opolski KRUS w cyklu 5-częściowym przekaże szczegółowe informacje na temat każdej z wyżej wymienionych kampanii. Materiał ten stanowić będzie kompletny zestaw przyczyn oraz zaleceń do stosowania w bieżącej pracy rolnika.
 

Nie ryzykujesz gdy znasz i szanujesz

 

W 2020 roku większość działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzona będzie po hasłem kampanii „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”, która ma celu zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom
i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.
W ubiegłym roku w Kasie odnotowano 1 236 zdarzeń wypadkowych, a większość z nich (94,7%) wystąpiła podczas codziennej obsługi zwierząt: zadawania karmy, udoju, zabiegów zoohigienicznych, czyszczenia pomieszczeń inwentarskich w obecności zwierząt oraz przepędzania lub załadunku zwierząt na środki transportu. Wypadki z grupy „uderzenie, przygniecenie
i pogryzienie przez zwierzęta stanowią drugą pod względem liczebności grupę nieszczęśliwych zdarzeń, którym ulegają rolnicy.

 
Przyczyny tych zdarzeń to:
• narowistość i agresja zwierząt, niewynikające z ich fizjologii (np. z rui, pierwszej laktacji, porodu, zapalenia wymion itp.);
• niewłaściwy sposób obsługi zwierząt, w tym niezachowanie szczególnej ostrożności przy obsłudze zwierząt niebezpiecznych;
• niezapewnienie zwierzętom dobrostanu (nadmierne zagęszczenie, brak dostępu do paszy, wody i wybiegów) i wynikająca
z tego agresja zwierząt;
• nieznajomość zachowań (behawiorystyki) zwierząt;
• zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem;
• wejście pomiędzy zwierzęta bez ich uprzedzenia np. głosem;
• nieużywanie przy obsłudze zwierząt poskromów, płyt przepędowych itp.;


Niewielu rolników postrzega zwierzęta hodowlane jako źródło zagrożenia, rokrocznie dochodzi do poważnych wypadków,
a nawet śmierci, często spowodowanych nieznajomością ich naturalnych zachowań oraz niezapewnieniem dobrostanu (system chowu, który zaspokaja podstawowe potrzeby zwierząt, przede wszystkim w zakresie: pożywienia i wody, potrzebnej przestrzeni życiowej, zapewnienia towarzystwa innych zwierząt, leczenia, higieny utrzymania, mikroklimatu pomieszczeń, warunków świetlnych, jednocześnie nie pozwala na okaleczanie zwierząt oraz zapewnia ich schronienie przed złymi warunkami klimatycznymi). Przestraszone zwierzę, któremu nie zabezpieczono naturalnych potrzeb może ugryźć, kopnąć, przygnieść
i przewrócić. Jest to zazwyczaj reakcja na takie bodźce jak: stres, brak dostępu do wody i pożywienia, zbyt małą przestrzeń do życia, zaskoczenie, bolesność gruczołów mlecznych czy obecność owadów w oborze.
 

Rolniku pamiętaj!
• uprzedzaj zwierzęta głosem, gdy się zbliżasz;
• nie wchodź między zwierzęta bez ostrzeżenia;
• jeśli wchodzisz między zwierzęta, oswajaj je dotykiem;
• nie podchodź bez ostrzeżenia do zwierząt od tyłu;
• nie pracuj ze zwierzętami po spożyciu alkoholu;
• nie pozwalaj na bezmyślne drażnienie zwierząt i znęcanie się nad nimi;
• zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy ze zwierzętami silnymi, np. ogierami i karmiącymi matkami, końmi młodymi lub po dłuższym okresie bezczynności;
• usuwaj ze stada zwierzęta narowiste lub wyjątkowo złośliwe;
• do wyprowadzania buhaja używaj drążka zakładanego do kółka nosowego; jeżeli zwierzę jest bardzo silne lub rozdrażnione, skorzystaj z pomocy drugiej osoby; pamiętaj o założeniu na stałe na głowę buhaja mocnego, skórzanego kantara;
• do wyprowadzania zwierząt na pastwisko używaj gładkich (pozbawionych węzłów), mocnych linek, powrozów lub łańcuchów; nie okręcaj ich wokół dłoni;
• aby nie pokaleczyć siebie i zwierzęcia, nie używaj łańcuchów naprawianych prowizorycznie, np. związanych drutem;
• podczas zabiegów weterynaryjnych i pielęgnacyjnych (korekcja racic, kopyt, rogów) używaj poskromu; w razie potrzeby korzystaj z pomocy drugiej osoby;
• do transportu zwierząt używaj przystosowanych do tego celu przyczep (o mocnych wiązaniach i odpowiednio wysokich burtach), a do wyprowadzania zwierząt – dostatecznie szerokich, wyposażonych w boczne bariery pochylni.
Obsługa zwierząt wiąże się również z ryzykiem chorób odzwierzęcych. Można się nimi zarazić poprzez kontakt z skażonym nawozem, wodą, ziemią, paszą, śliną. Zapobieganie chorobom odzwierzęcym polega na zachowaniu właściwych zasad higieny, dlatego:
• wydziel, najlepiej w budynku inwentarskim, pomieszczenie, w którym mógłbyś myć ręce, przebierać się i przechowywać odzież roboczą;
• ze zwierzętami pracuj w odzieży przeznaczonej wyłącznie do tego celu, pamiętaj, że zwierzęta mogą źle reagować na intensywny zapach (np. perfum, alkoholu, środków ochrony roślin, itp.);
• myj starannie ręce przed pracą i po jej zakończeniu;
• nie zapominaj o umyciu rąk, wymienia i dojarki przed rozpoczęciem udoju - mleko łatwo zakazić, jest bowiem dobrą pożywką dla bakterii;
• dbaj o czystość pomieszczeń inwentarskich, co najmniej dwa razy w roku, wczesną wiosną i jesienią, gruntownie je oczyszczaj, maluj i odkażaj wapnem;
• wybiegi dla zwierząt, drogi na pastwisko, gnojownie lokalizuj poza podwórzem;
• jeśli kontaktujesz się z chorymi zwierzętami, szczególnie starannie dbaj o higienę osobistą, a o chorobie natychmiast powiadom służby weterynaryjne;
• w razie stwierdzenia u zwierząt choroby zakaźnej, pracuj bezwzględnie w rękawicach ochronnych (np. gumowych), a w przypadku chorób przenoszonych drogą oddechową (np. gruźlicy, wąglika, gorączki Q) – pamiętaj o używaniu półmaski
i okularów ochronnych;
• w przypadku stwierdzenia u zwierząt choroby zakaźnej, szczególnie starannie odkażaj pomieszczenia, wybiegi, urządzenia
i sprzęt oraz odzież używaną przy ich obsłudze, usuwaj i odkażaj lub niszcz (pal) ściółkę z otoczenia chorych czy padłych zwierząt oraz resztki paszy;
• dopilnuj, aby wszystkie osoby, które kontaktowały się z chorymi zwierzętami lub produktami pochodzącymi od nich, np. mlekiem, mięsem, jajami, poddały się badaniom lekarskim;
• ze zwierzętami chorymi i padłymi postępuj zgodnie z zaleceniami służb weterynaryjnych.
• podczas uboju noś gumowe buty, rękawice, fartuch ochronny oraz półmaskę.
 

Aby uchronić się przed chorobą odzwierzęcą:
• nie dotykaj ust i oczu nieumytymi rękami;
• nie jedz brudnymi rękami;
• nie używaj w domu naczyń służących do pojenia zwierząt;
• pamiętaj, że chore zwierzę (i produkty pochodzące od niego) może zarazić nie tylko pozostałe zwierzęta, ale i człowieka.
Zachęcamy do przeczytania kolejnej części cyklu informacyjnego pod tytułem: „Rola rolnika by upadku unikał”.

Opracowała:
Joanna Skuratowicz
Kierownik
Samodzielnego Referatu Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
Oddziału Regionalnego w Opolu


Rolniku!
Świadomość zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt oraz zaspokojenie ich potrzeb bytowych ograniczają ryzyko niebezpiecznych zdarzeń i chorób. W związku z tą dozą świadomości życzę bezpiecznej, przynoszącej zadowolenie i korzyści pracy.


Lech Waloszczyk
Dyrektor
Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

 


 

15.10.2020

Rehabilitacja lecznicza dla rolników

 

Drodzy Rolnicy

Informujemy, że KRUS realizuje rehabilitację leczniczą w Centrach Rehabilitacji Rolników.
Obecnie wszystkie Centra Rehabilitacji KRUS prowadzą swoją działalność, zachowując obowiązujące wytyczne dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego. Ogólne zasady kierowania pacjentów na rehabilitację nie uległy zmianie. Jednakże, w związku z panującym stanem epidemii, warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, zleconego przez CRR, do którego kierowany jest pacjent, wykonanego nie wcześniej niż 6 dni przed wyjazdem. Wykonanie testu jest bezpłatne. Informacje o wykazie punktów pobrań wymazu przekazują telefonicznie pracownicy ds. rehabilitacji Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu, każdorazowo podczas kierowania na turnus.

Uprawnionymi do rehabilitacji leczniczej są:

- Rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zagrożeni całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolnicy uznani okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy rokują jej odzyskanie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji
- Dzieci rolników, jeśli przynajmniej jeden z rodziców jest uprawniony do świadczeń KRUS. W bieżącym roku rehabilitacja dzieci została odwołana z uwagi na panującą pandemię.

Aby skorzystać z rehabilitacji wymienione wyżej osoby muszą spełniać jeden z warunków:
o podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
o podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiego na wniosek w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej),
o mieć ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.

Podstawą skierowania na turnus jest:

• wniosek o skierowanie sporządzony przez lekarza POZ prowadzącego pacjenta lub
• prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy\komisji lekarskiej KRUS o przyznanym przedłużonym zasiłku chorobowym z tytułu niezdolności do pracy powyżej 180 dni albo okresowej renty rolniczej.


Rehabilitacja nie obejmuje emerytów oraz osoby przebywające na rencie stałej.
Osoba skierowana otrzymuje zwrot kosztów przejazdu do zakładu rehabilitacji w postaci ryczałtu za najtańszy środek transportu w jedną stronę.
Rehabilitacja lecznicza w KRUS jest dobrowolna i realizowana w warunkach stacjonarnych.
Wniosek złożony przez rolnika w Oddziale Regionalnym KRUS lub w Placówce Terenowej jest sprawdzany pod względem formalnym (pod kątem posiadanych uprawnień do korzystania ze świadczeń Kasy). Po ustaleniu uprawnień, wniosek podlega merytorycznej weryfikacji przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację. W przypadku pozytywnej decyzji uzgadniany jest termin wyjazdu.

Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym, służącym zachowaniu, poprawie lub przywróceniu zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, udzielanym w sześciu centrach rehabilitacji leczniczej zlokalizowanych na terenie całej Polsk, w: Jedlcu, Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu-Zdroju, Szklarskiej Porębie, Kołobrzegu i Świnoujściu.
W zakładach KRUS wskazaniami do rehabilitacji leczniczej są schorzenia narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. W Kołobrzegu dodatkowo prowadzona jest rehabilitacja osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.
Pacjent poddawany jest rehabilitacji leczniczej w ciągu 17dni zabiegowych. W czasie pobytu ma zapewnioną całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, a w miarę potrzeby może być skierowany na niezbędne badania pomocnicze. Całkowity koszt zabiegów rehabilitacyjnych, zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki medycznej ponosi KRUS.
Powrót rolnika do czynnego życia zawodowego oraz poprawa jego zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, to jedno z najważniejszych zadań, które KRUS stawia sobie jako instytucja ubezpieczeniowa realizująca program profilaktyczno-rehabilitacyjny.

Opracowała:
Ewelina Nowek
Starszy Specjalista
Samodzielnego Referatu Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
OR KRUS w Opolu

 


Serdecznie zachęcamy do składania wniosków o rehabilitację do Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu lub najbliższej Placówki Terenowej. Czeka na Państwa bogata oferta zabiegów w Centrach Rehabilitacyjnych Rolników w całej Polsce, a realizacja programu medycznego zapewni szybki powrót do zdrowia.

Lech Waloszczyk
Dyrektor
OR KRUS w Opolu
 


 

15.10.2020

Zmiany dotyczące umów dzierżaw

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że z dniem 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany dotyczące umów dzierżaw, co ma bezpośredni wypływ na stwierdzenie ustania lub podlegania ubezpieczeniu społecznemu w przypadku osób wydzierżawiających lub dzierżawiących użytki rolne, jak również w kwestii przyznania prawa do świadczeń po zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej.


W związku z powyższym Kasa poniżej przekazuje szczegółowe omówienie wprowadzonych przepisów.
W celu podjęcia przez świadczeniobiorcę wypłaty emerytury lub renty w pełnej wysokości należy przestrzegać zasad zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, które zostały określone w art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jednym z warunków do uznania, że umowa dzierżawy spełnia wymagane kryteria jest potwierdzenie jej zawarcia przez wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy. Dotychczas następowało to przez zgłoszenie umowy dzierżawy do ewidencji gruntów i budynków. Ponadto potwierdzenia mogą dokonywać pracownicy właściwego urzędu upoważnieni przez wójta/burmistrza/prezydenta. Znowelizowane przepisy nie określają formy potwierdzenia przez wójta/burmistrza/prezydenta zawartych umów dzierżaw, jak i nie nakładają na wójta/burmistrza/prezydenta obowiązku potwierdzenia ewidencji czy rejestru potwierdzonych umów dzierżaw. W tej sytuacji należy przyjąć, że umowa taka powinna być opatrzona pieczęcią właściwego wójta/burmistrza/prezydenta, jego podpisem i datą potwierdzenia. Tu należy pamiętać, że data potwierdzenia zawartej umowy dzierżawy przez właściwego wójta/burmistrza/prezydenta stanowi podstawę do uznania, że umowa dzierżawy spełnia wymogi formalne. Zawarcie przez emeryta lub rencistę umowy dzierżawy ma bezpośredni wpływ na wysokość otrzymywanych świadczeń, dlatego istotne jest, aby umowa taka była opatrzona pieczęcią właściwej osoby z wymienionych powyżej, jej podpisem i datą.
Podstawą do stwierdzenia podlegania bądź ustania ubezpieczenia społecznego rolników w sytuacji wydzierżawienia użytków rolnych jest data potwierdzenia przez właściwego wójta/burmistrza/prezydenta zawartej umowy. Potwierdzenie przez wójta/burmistrza/prezydenta takiej umowy oznacza, że osoba, która wydzierżawiła użytki rolne prowadzi działalność na tych gruntach.


Równocześnie należy pamiętać, że przepisy ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw nie wprowadziły zmian w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy o podatku rolnym „jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca”.
Jednocześnie umową, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o podatku rolnym jest umowa dzierżawy zawarta w celach przyznania świadczenia w trybie przepisów art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jak i potwierdzona przez wójta umowa w art. 38 pkt 1 tej ustawy.


Mając na uwadze powyższe, umowa dzierżawy zawarta stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników powinna być dla właściwego urzędu gminy podstawą do stwierdzenia, że podatnikiem podatku rolnego stał się dzierżawca, a tym samym istnieje możliwość wykazania przez ten urząd powierzchni dzierżawionych gruntów rolnych wyrażonej w hektarach fizycznych jak i przeliczeniowych.

Opracowała:
Iwona Porowska
Kierownik Wydziału Świadczeń
OR KRUS w Opolu


 


 

15.10.2020

Wizytacje żniwne w województwie opolskim

Opolski KRUS, jak co roku, wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy w Opolu przeprowadził wizytacje żniwne, których celem było dokonanie oceny:
1. Wykorzystania w gospodarstwie materiałów niebezpiecznych, w tym płyt eternitowych,
2. Stanu wyposażenia gospodarstwa w maszyny i ciągniki rolnicze,
3. Stanu zabezpieczeń (osłon), znajdujących się w na wyposażeniu sprzętu rolniczego.


W bieżącym roku Opolski Oddział Regionalny Kasy w ramach pracy w Wojewódzkiej Komisji d/s Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu odwiedził ponad 50 gospodarstw indywidualnych, w których skontrolowano sprzęt rolniczy wykorzystywany podczas żniw pod kątem wyposażenia m.in. w odpowiednie osłony i zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo przy pracy. Sprawdzano również stan instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykorzystywanie materiałów niebezpiecznych posiadających w swoim składzie azbest.


Przeprowadzona kontrola potwierdziła, iż w większości zwizytowanych gospodarstw rolnych odnotowuje się występowanie osłon, wałów odbioru mocy i zabezpieczeń przy ciągnikach i maszynach rolniczych. Wizytacje potwierdzają również, iż większość wykorzystywanego podczas żniw sprzętu rolniczego jest w dobrym stanie technicznym, a stary sprzęt wymieniony jest na nowy. Kontrolowane obiekty budowlane spełniają w większości wymogi bezpieczeństwa.


Wizytacja była również okazją do skontrolowania w jakich pracach dzieci do lat 15 pomagają w gospodarstwie. Podczas kontroli nie zaobserwowano w tym zakresie nieprawidłowości.
W 10% gospodarstw, które zostały objęte wizytacją, odnotowano występowanie niebezpiecznych płyt eternitowych, które mają swoje zastosowanie m. in. w pokryciach dachów.


Dokonując analizy przeprowadzonych wizytacji można stwierdzić rosnącą świadomość rolników, na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa wyrażającą się w coraz lepszej dbałości o wykorzystywany w pracach sprzęt rolniczy, a także stan budynków gospodarczych. Wymiernym efektem tych starań jest 15%-owy spadek ilości wypadków porównując III kwartał 2019 r. do III kwartału 2020 r. Sytuacja to potwierdza celowość podejmowanych przez KRUS działań prewencyjnych, które w dalszym ciągu będą kontynuowane.


Opracowała:
Małgorzata Malinowska – Starszy Referent
Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
Oddziału Regionalnego KRUS Opole

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku