strona główna

26.01.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY KLUCZBORSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam

że na wniosek Pana Kazimierza Kurowskiego - pełnomocnika Gminy Kluczbork, została wydana decyzja nr

B-K.6740.192.2016.BS z dnia 26.01.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę skrzyżowania na typu rondo obwodnicy Kluczborka – drogi gminnej publicznej z drogą powiatową nr 1321 O w Kluczborku.


Zgodnie z przedłożonym wnioskiem planowana inwestycja będzie realizowana na następujących nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

 

W liniach rozgraniczających teren pasa drogowego:
Jednostka ewidencyjna Kluczbork, obręb Ligota Dolna, arkusz mapy 2:
156/9 (po podziale 156/12), 156/6, 156/7 (po podziale 156/14), 157/4 (po podziale 157/5), 157/3, 156/8, 559, 157/1, 156/5 (po podziale 156/10), 560/2 (po podziale 560/3), 135 (po podziale 135/1), 558/2, 134/2, 134/1, 133/1 (po podziale 133/9), 133/4 (po podziale 133/11), 133/2 (po podziale 133/7), 133/3 (po podziale 133/5), 134/3 (po podziale 134/4).
Poza liniami rozgraniczającymi teren, ale stanowiących teren niezbędny dla obiektów budowlanych:
Jednostka ewidencyjna Kluczbork, obręb Ligota Dolna, arkusz mapy 2:
155/2, 154/4, 154/6, 156/9 (po podziale 156/13), 133/2 (po podziale 133/8), 612/3.


Niniejszej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kluczborku (Kluczbork, ul. Katowicka 1, II piętro pok. 219 i 225) w godzinach pracy urzędu.

Od przedmiotowej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Opolskiego, za pośrednictwem Starosty Kluczborskiego.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

Opublikowano: 26.01.2017


 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku