strona główna

15.12.2016

OBWIESZCZENIE STAROSTY KLUCZBORSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Zgodnie z art.61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2016 r. poz.23) oraz art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U z 2013 r. poz.687 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam

że na wniosek Pana Kazimierza Kurowskiego - pełnomocnika Gminy Kluczbork, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na rozbudowę skrzyżowania na typu rondo obwodnicy Kluczborka – drogi gminnej publicznej z drogą powiatową nr 1231 O w Kluczborku.


Zgodnie z przedłożonym wnioskiem planowana inwestycja będzie realizowana na następujących nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
Jednostka ewidencyjna Kluczbork, obręb Ligota Dolna, arkusz mapy 2:
156/9 (po podziale 156/12 i 156/13), 156/6, 156/7 (po podziale 156/14), 157/4 (po podziale 157/5), 157/3, 156/8, 559, 157/1, 156/5 (po podziale 156/10), 560/2 (po podziale 560/3), 135 (po podziale 135/1), 558/2, 134/2, 134/1, 133/1 (po podziale 133/9), 133/4 (po podziale 133/11), 133/2 (po podziale 133/7 i 133/8), 133/3 (po podziale 133/5), 134/3 (po podziale 134/4), 154/6, 154/4, 155/2, 612/3.

I. W liniach rozgraniczających teren pasa drogowego:
Jednostka ewidencyjna Kluczbork, obręb Ligota Dolna, arkusz mapy 2:
156/9 (po podziale 156/12), 156/6, 156/7 (po podziale 156/14), 157/4 (po podziale 157/5), 157/3, 156/8, 559, 157/1, 156/5 (po podziale 156/10), 560/2 (po podziale 560/3), 135 (po podziale 135/1), 558/2, 134/2, 134/1, 133/1 (po podziale 133/9), 133/4 (po podziale 133/11), 133/2 (po podziale 133/7), 133/3 (po podziale 133/5), 134/3 (po podziale 134/4).

II. W liniach rozgraniczających teren niezbędny dla obiektów budowlanych, na których nastąpią ograniczenia
w korzystaniu z nieruchomości:

Jednostka ewidencyjna Kluczbork, obręb Ligota Dolna, arkusz mapy 2:
155/2, 154/4, 154/6, 156/9 (po podziale 156/13), 133/2 (po podziale 133/8), 612/3.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się
z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia, w Wydziale Budownictwa tut. Starostwa (pokój 225, 219, II piętro) przy ul. Katowickiej 1 w Kluczborku.
 

Opublikowano: 15.12.2016


 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku