strona główna

18.12.2019

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

wchodzącej w skład Zasobu Skarbu Państwa

 

STAROSTA KLUCZBORSKI

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza, że w dniu 18 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ulicy Katowickiej 1,w pokoju nr 213, odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Skarbu Państwa, oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 340/3 i 340/10 ark.m.6 o łącznej pow.0,6974 ha, obręb m. Wołczyn ul. Opolska – księga wieczysta OP1U/00054628/1.


Dla obszaru , na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego , w którym przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem:
• P – tereny zabudowy wytwórczo-składowej, w tym produkcyjnej
• S – składów i magazynów
• B – baz budowlanych, baz sprzętowo- transportowych oraz innych baz i zapleczy produkcyjnych.


W dziale IV księgi wieczystej OP1U/00054628/1 widnieją wpisy hipotek na łączną wartość obciążeń 260 613,04 zł, obciążające dotychczasowego właściciela. Część budynków i brama z fragmentem ogrodzenia wpisane są do gminnej ewidencji zabytków.


Cena wywoławcza: 572 000,00 zł Wadium – 57 200,00 zł


Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Starostwa Powiatowego w Kluczborku w Banku Spółdzielczym
w Wołczynie nr 07 8876 0009 0036 4161 2000 0004 w terminie do dnia 13 lutego 2020 r. z dopiskiem "przetarg".
Nabywca pokrywa koszty notarialne. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.


Szczegółowe informacje udzielane są w Starostwie Powiatowym w Kluczborku ul. Katowicka 1 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój nr 010-012 lub telefonicznie – pod numerami telefonu 77 4110140 i 77 4110141. 

 

Niniejsze ogłoszenie zostaje zamieszczone również na tablicy ogłoszeń starostwa, na stronach internetowych starostwa, w BIP.

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku