strona główna

Konkurs na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2011 roku


 

Zarząd Powiatu w Kluczborku ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2011 roku w obszarach:

  • Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

  • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

  • Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 


I. Rodzaje zadań w poszczególnych obszarach obejmują:

1. Obszar pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
a) opiekę domową nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi oraz opiekę paliatywną;
b) przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci i młodzieży;
c) tworzenie warunków ułatwiających powstawanie ośrodków wsparcia, opartych o działalność wolontariatu, których głównym celem jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;
d) budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy poprzez: szkolenie wolontariuszy, zajęcia edukacyjne w szkołach dla uczniów, nauczycieli, rodziców lub opiekunów.

2. Obszar kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) prezentację dziedzictwa kulturowego Ziemi Kluczborskiej;
b) organizację imprez kulturalnych mających na celu promocję i prezentację dorobku powiatu kluczborskiego;
c) organizację cyklicznych imprez kulturalnych;
d) wspieranie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje emeryckie i kombatanckie, inwalidów wojennych i osób represjonowanych.

3. Obszar wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) uczestnictwo, organizację i koordynację przedsięwzięć sportowych.
 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań publicznych w 2011 roku w poszczególnych obszarach

1. Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w roku 2011 wynosi: - 50 579,00 zł,
w tym:
- na zadania w obszarze pomocy społecznej - 5 000,00 zł,
- na zadania w obszarze kultury - 25 426,00 zł,
- na zadania w obszarze kultury fizycznej i sportu - 20 153,00 zł.

2. Wysokość dotacji wspierającej realizację zadania publicznego może wynosić maksymalnie do 50% kosztów wkładu finansowego jego całkowitej realizacji.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), Uchwała Nr 6/12/2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) prowadzące działalność statutową na rzecz obszarów, których dotyczy niniejszy konkurs.

3. Priorytetowe obszary współpracy określa Uchwała Nr L/287/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok”.

4. Oferta złożona do konkursu powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

5. Nie dopuszcza się nanoszenia zmian we wzorze oferty.

6. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

7. Oferty muszą podpisać i zaparafować osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.

8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

9. Zarząd Powiatu w Kluczborku przyznaje dotacje na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie ofert poprzez zawarcie umowy.
 

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadań publicznych powinna nastąpić w okresie wskazanym w ofercie, nie wcześniej jednak niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do dnia 15 grudnia 2011 roku.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa na wykonanie zadania publicznego.

3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

4. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi z programu objęta była jak największa liczba mieszkańców powiatu kluczborskiego.
 

V. Termin składania ofert

1. Oferty należy złożyć do dnia 25 lutego 2011 roku, do godz. 15.00.

2. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork.

3. W przypadku przesłania oferty wraz z załącznikami pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

4. Oferty wraz załącznikami, w zależności od rodzaju obszaru współpracy, winny być złożone w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Konkurs ofert: pomoc społeczna - 2011” lub „Konkurs ofert: kultura – 2011” lub „Konkurs ofert: kultura fizyczna – 2011”.
 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej w ciągu 45 dni licząc od daty określonej jako termin składania ofert.

2. Oferta, która nie będzie spełniała formalno - prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

3. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Kluczborku. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzany jest protokół zawierający: informację o liczbie zgłoszonych ofert, nazwy podmiotów i zadań, uzasadnienie wyboru podmiotu lub uzasadnienie odmowy, proponowane kwoty dotacji przyznanych na wsparcie realizacji każdego z zadań.

4. W skład komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu w Kluczborku wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu w Kluczborku i Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.

5. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ww. ustawy będą realizować zadanie publiczne;
d) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

6. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Kluczborku.

7. Lista podmiotów wraz z nazwą zadania i wysokością przyznanych środków, które otrzymają dotację na realizację zadań zostanie opublikowana na stronie internetowej powiatu kluczborskiego – www.powiatkluczborski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku.
 

VII. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań publicznych w 2010 roku

1. W 2010 roku Zarząd Powiatu w Kluczborku z budżetu powiatu kluczborskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych przeznaczył kwotę w wysokości – 46 555,00 zł, w tym na zadania z obszaru:
- kultury - 26 855,00 zł;
- kultury fizycznej i sportu – 19 700,00 zł.
 


-----------------------------------

Załączniki:

Uchwała Nr 6/12/2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

Uchwała Nr 7/13/2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2011 roku w obszarach: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik do Uchwały Nr 7/13/2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr 7/14/2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym.

Załącznik do Uchwały Nr 7/14/2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały Nr 7/14/2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr 7/15/2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym.

Wzór oferty.

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku