strona główna

Konkurs na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2009 roku


 

STAROSTA KLUCZBORSKI ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w obszarach kultury, kultury fizycznej i sportu

na podstawie art. 11 ust. 2, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

I. Rodzaje zadań w poszczególnych obszarach
1. Zadania w obszarze kultury obejmują:
1) prezentację dziedzictwa kulturowego Ziemi Kluczborskiej,
2) organizację imprez kulturalnych mających na celu prezentację dorobku zespołów, grup wokalno - muzycznych, artystycznych i twórców ludowych z powiatu kluczborskiego,
3) organizację cyklicznych imprez kulturalnych,
4) wspieranie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje kombatanckie, inwalidów wojennych i osób represjonowanych.
2. Zadania w obszarze kultury fizycznej i sportu obejmują:
1) Uczestnictwo, organizację i koordynację przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży z powiatu kluczborskiego.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań publicznych w 2009 roku w obszarach: kultura, kultura fizyczna i sport
1. Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w roku 2009 wynosi: - 41 500,00 zł,

w tym:
- na zadania z obszaru kultury: - 21 500,00 zł,
- na zadania z obszaru kultury fizycznej i sportu: - 20 000,00 zł.
2. Wysokość dotacji wspierającej realizację zadania publicznego nie może przekraczać 50% kosztów jego całkowitej realizacji.

III. Zasady przyznawania dotacji
1. Zasady przyznawania dotacji określa Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku stanowiący załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 88/281/2009 z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku.
2. Priorytetowe obszary współpracy określa Uchwała Nr XXVIII/167/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.12.2008 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.
3. Oferta złożona do konkursu powinna spełniać wymagania opisane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
4. Nie dopuszcza się nanoszenia jakichkolwiek zmian we wzorze oferty.
5. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok, aktualny statut stowarzyszenia, harmonogram realizacji zadania publicznego.
6. Oferty muszą podpisać osoby, które są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.
7. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
8. Zarząd Powiatu w Kluczborku przyznaje dotacje na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie ofert poprzez zawarcie umowy.

IV. Termin oraz warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadań publicznych powinna nastąpić w okresie wskazanym w ofercie, nie wcześniej jednak niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do dnia 15 grudnia 2009 roku.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa na wykonanie zadania publicznego.
3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
4. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi z programu objęta była jak największa liczba mieszkańców powiatu kluczborskiego.

V. Termin składania ofert
1. Oferty należy złożyć do dnia 27 marca 2009 roku, do godz. 15.00.
2. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork.
3. W przypadku przesłania oferty wraz z załącznikami pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu ofert do Starostwa Powiatowego w Kluczborku.
4. Oferty wraz z kompletem załączników, w zależności od rodzaju obszaru współpracy, winny być złożone w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Konkurs ofert: kultura – 2009” lub „Konkurs ofert: kultura fizyczna, sport – 2009”.

VI. Kryteria stosowane przy wyborze ofert
1) Ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta.
2) Znaczenie zadania dla wyznaczonych priorytetów zadań publicznych.
3) Ocena przewidywanych efektów realizowanego zadania.
4) Doświadczenie Oferenta w realizacji wybranego typu zadań,
5) Atrakcyjność oferty.
6) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
7) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

VII. Tryb wyboru ofert
1. Wszystkie złożone oferty zostaną zaopiniowane przez powołaną komisję konkursową, która przekazuje do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu w Kluczborku protokół zawierający: informację o liczbie zgłoszonych ofert i rodzajach zadań, uzasadnienie wyboru podmiotu lub uzasadnienie odmowy, proponowane kwoty dotacji przyznanych na wsparcie realizacji każdego z zadań.
2. Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni, licząc od daty określonej jako termin składania ofert.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie, niekompletne oraz oferty nie spełniające wymogów formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.
4. Lista podmiotów, które otrzymają dotacje zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Kluczborskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

VIII. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań publicznych w 2008 roku w obszarach: kultura, kultura fizyczna i sport
1. W 2008 roku z budżetu powiatu kluczborskiego na zrealizowane zadania publiczne przekazano dotacje w wysokości – 25 265,11 zł, w tym na zadania z obszaru kultury – 20 027,00 zł , natomiast z obszaru kultury fizycznej i sportu – 5 238,11 zł.


Starosta Kluczborski
Piotr Pośpiech
 

 

 

dokumenty do pobrania:

oferta realizacji zadania publicznego (83,5 kB)

ogłoszenie o konkursie (39,6 kB)

regulamin konkursu (44,6 kB)

uchwała w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok" (53,3 kB)

uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej (24,2 kB)

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku