strona główna

Konkurs na dotacje


Starosta Kluczborski ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu w roku 2008.
 


I. W konkursie mogą brać udział:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003r., Nr 96, poz. 873, ze zmianami).

2. Podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy.

3. Jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

4. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań w 2008 roku jest następująca:

1) dotacje na realizację zadań pożytku publicznego – 41 500,00 zł, w tym:
    a) dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury – 21 500,00 zł,
    b) dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu – 20 000,00 zł.
 


III. Priorytety i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi

określa Uchwała Nr XXIII/123/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23.04.2008 r., natomiast zasady przyznawania dotacji określa Regulamin otwartego konkursu zawarty w Uchwale Zarządu Powiatu Nr 59/183/2008 z dnia 13 maja 2008 r., które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Kluczborskiego: www.powiatkluczborski.pl
 


IV. Termin oraz warunki realizacji zadania:

1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2008 r.
2. Podmiot składający ofertę i ubiegający się o dotację winien:
    1) Wykonywać zadanie samodzielnie,
    2) Posiadać doświadczenie w realizacji określonego typu zadania.
    3) Umożliwić organowi dotującemu sprawowanie kontroli realizacji zadania.
    4) Posiadać program realizacji zadania.
    5) Zobowiązać się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy i rozliczenia dotacji         zgodnie z ustalonymi warunkami.
 


V. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1) Ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta.
2) Znaczenie zadania dla wyznaczonych priorytetów zadań publicznych.
3) Ocena przewidywanych efektów realizowanego zadania.
4) Doświadczenie Oferenta w realizacji wybranego typu zadań,
5) Atrakcyjność oferty.
6) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
7) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 


VI. Tryb wyboru ofert:

1) Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni, licząc od daty zakończenia składania ofert.
2) Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
3) Listy podmiotów, które otrzymają dotacje zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz na stronie internetowej.
 


VII. Termin, miejsce i wymogi dot. składania ofert:

1. Oferty wraz z załącznikami wg wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, wzoru umowy i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207), w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w dzienniku lokalnym należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kluczborku, 46–200 Kluczbork, ul. Katowicka 1.

2. W przypadku nadesłania oferty wraz z dokumentami pocztą decyduje data jej wpływu do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

3. Oferty wraz z kompletem załączników winny być złożone w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Konkurs ofert: kultura – 2008”, „Konkurs ofert: kultura fizyczna i sport – 2008”.

4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

5. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie podpisanej przez Zarząd Powiatu Kluczborskiego z wybranym oferentem.

6. Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu Kluczborskiego.


Piotr Pośpiech
Starosta Kluczborski

 

dokumenty do pobrania:

wniosek (77,5 kB)

ogłoszenie o konkursie (36,9 kB)

regulamin konkursu (41,8 kB)

uchwała w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi" (53,3 kB)

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku