strona główna

09.07.2018

Ogłoszenia o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Na podstawie art. 124b ust. 1 oraz art.124a, w związku z artykułem 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (z 2018 poz. 121 z późn. zmianami).

Starosta Kluczborski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o udostępnienie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki nr 147/5 ark.m.1 o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obr. 0064 Wąsice gm. Wołczyn, poprzez udzielenie zezwolenia na remont napowietrznej linii energetycznej 15kV relacji Pokój – Wołczyn
w zakresie określonym w dokumentach sprawy.

W związku z powyższym w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Starostwa Powiatowego w Kluczborku Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 010-012 tel. 77 4110141, ul. Katowicka 1 w Kluczborku.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na udostępnienie nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z remontami.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres dwóch miesięcy tj. od dnia 11 lipca 2018 roku do dnia 11 września 2018 roku na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku ul. Katowicka 1, Urzędu Miejskiego w Wołczynie, publikuje na stronie internetowej starostwa - www.powiatkluczborski.pl oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.


 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku