strona główna

04.09.2017

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Na podstawie art. 124 ust. 1 i 2 oraz 124a, w związku z artykułem 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( z 2016 poz. 2147 z późn. zmianami)

Starosta Kluczborski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek:112 i 449/113 , o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obr. 0071 Chocianowice gm. Lasowie Wielkie , poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie przez ww. nieruchomości, dwóch przewodów służących do przesyłania gazu, które stanowić będą fragment istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 5,5MPa relacji Tworóg-Komorzno nitka I i II.


W związku z powyższym w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Starostwa Powiatowego w Kluczborku Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 010-012 tel. 77 4110141 , ul. Katowicka 1 w Kluczborku..
Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.


Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres dwóch miesięcy tj. od dnia 4 września 2017 roku do dnia 3 listopada 2017 roku na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku ul. Katowicka 1, Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich , publikuje na stronie internetowej starostwa - www.powiatkluczborski.pl oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku