strona główna

20.12.2017

Decyzja dot. wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie

 

Kluczbork, dnia 20.12.2017 r.
GG-GN.6852.3.2017.DS


DECYZJA


Na podstawie art.124 ust.1a w związku z art. 124a ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016, poz. 2147) oraz art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017, poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego działa Aleksandra Leśniewska – Wiertconsulting Sp. z o.o., ul. Trzebiatowska 29a, 60-432 Poznań, wykonując zadania z zakresu administracji rządowej:
1. Zezwalam Operatorowi Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 112 i 449/113 obręb 0071 Chocianowice, gmina Lasowice Wielkie, dla której brak jest aktualnej księgi wieczystej, w zakresie zgodnym z decyzją Starosty Kluczborskiego z dnia 04 grudnia 2017r. nr GG-GN.6852.3.2017.DS
o ograniczeniu sposobu korzystania z w/w nieruchomości.
2. Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.UZASADNIENIE


Wnioskiem nr 163/AL/2017/ZG z dnia 11.08.2017r. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą
w Warszawie, reprezentowany przez pełnomocnika Aleksandrę Leśniewską – Wiertconsulting Sp. z o.o, wystąpił o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w trybie art. 124a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147), poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie
i przeprowadzanie
na nieruchomości nr 112 i 449/113 obręb 0071 Chocianowice, gm. Lasowice Wielkie, dwóch przewodów służących do przesyłania gazu, które stanowić będą fragment istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 5,5MPa relacji Tworóg-Komorzno nitka I i II. Ponadto, zgodnie z zapisem art.124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami wnioskodawca wniósł o udzielenie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości.


W prowadzonym postępowaniu ustalono, że nieruchomość której dotyczy wniosek ma nieuregulowany stan prawny. Zgodnie
z zapisem w operacie ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Kluczborku właścicielami działek nr 112
i 449/113 ark.m. 1 obrębu Chocianowice są Urszula i Józef Brzózka, adres zamieszkania 46-282 Chocianowice 138. Dla nieruchomości tych nie jest prowadzona księga wieczysta. Ponadto ustalono, że właściciele w/w działek nie żyją ( kopie aktów zgonu w aktach sprawy) i nie przeprowadzono postępowania spadkowego po zmarłych Urszuli i Józefie Brzózka, co oznacza, że powyższe działki stanowią nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy
o gospodarce nieruchomościami. W związku z powyższym, stosownie do postanowień art. 114 ust. 3 i 4 oraz 124a ustawy
o gospodarce nieruchomościami, Starosta Kluczborski w dniu 4 września podał do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
W terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości.


O wszczęciu postępowania w niniejszej sprawie organ poinformował w zawiadomieniu z dnia 6 listopada 2017r. Zawiadomienie niniejsze wywieszone zostało na okres 14 dni, tj. do dnia 19 listopada 2017r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu. Następnie pismem z dnia 20 listopada 2017r., na podstawie art. 9 i 10 Kpa wnioskodawca został poinformowany o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie trzech dni od dnia otrzymania zawiadomienia. We wskazanym terminie Spółka nie wniosła żadnych uwag.


Wobec powyższego decyzją nr GG-GN.6852.3.2017.DS z dnia 4 grudnia 2017r. Starosta Kluczborski ograniczył sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Chocianowice, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 112 i 449/113 obręb 0071 Chocianowice, gmina Lasowice Wielkie, poprzez udzielenie zezwolenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. na umieszczenie dwóch odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Tworóg-Komorzno nitka I i II służących do przesyłania gazu, które stanowić będą fragment istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 5,5MPa relacji Tworóg-Komorzno nitka I i II w ramach inwestycji pod nazwą „Remont dwóch odcinków równoległych gazociągów relacji Tworóg-Komorzno nitka I i II – przekroczenie rzeki Stobrawa w miejscowości Chocianowice – odcinki o długości ok. 200m”.


Zgodnie z treścią art. 124 ust 1a w przypadkach określonych w art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony) lub uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym, starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, na wniosek podmiotu, który będzie realizował cel publiczny, udziela w drodze decyzji zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji
o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości. Decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. w sposób obszerny wykazał przesłanki wydania decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości. Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem energetycznym, do którego statutowej działalności należy transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju,
w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych, podłączonych do systemu przesyłowego. Wnioskodawca posiada status operatora sieci przesyłowej, przyznany w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne, nadany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, realizując obowiązki określone m.in. w art. 9c ust. 1 powyższej ustawy.
Przedmiotowe gazociągi wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Tworóg-Komorzno stanowiące własność wnioskodawcy, zostały wybudowane w latach siedemdziesiątych XXw. i są jednym z kluczowych elementów systemu przesyłowego zaopatrującego
w gaz głównie rejon województwa opolskiego. Wobec powyższego należy wskazać, iż utrzymanie możliwości przesyłu gazu na przedmiotowym odcinku jest istotne ze względu na bezpieczeństwo energetyczne kraju.
Ponadto ważny interes wnioskodawcy wynika z nałożonych na niego, jako przedsiębiorstwa energetycznego i operatora sieci przesyłowej, obowiązków o charakterze publiczno-prawnym co do zapewnienia sprawności urządzeń technicznych, w sposób
gwarantujący zarówno bezpieczeństwo eksploatacji sieci gazowej, jak również bezpieczeństwo energetyczne. Treścią ustawowego obowiązku wnioskodawcy jest dbałość o stan techniczny urządzeń, instalacji i sieci, w tym gazociągów stanowiących element systemu przesyłowego i zapewnienie ich bezpiecznej dla otoczenia eksploatacji. Obowiązek ten wynika m.in. z art. 4 ust 1 Prawa energetycznego, zgodnie z którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmuje się przesyłaniem lub dystrybucją paliw lub energii (…) jest zobowiązane utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zapotrzebowania na te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych.


Organ ustalił, że realizowane przez wnioskodawcę przedsięwzięcie pod nazwą „Remont dwóch odcinków równoległych gazociągów relacji Tworóg-Komorzno nitka I i II – przekroczenie rzeki Stobrawa w miejscowości Chocianowice – odcinki
o długości ok. 200m” jest celem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 6 pkt. 2.
W ocenie organu spełnione zostały przesłanki ważnego interesu gospodarczego jak i interesu strony wynikające z art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego. Planowany remont (przebudowa gazociągów) jest inwestycją celu publicznego i ma na celu podniesienie sprawności i niezawodności istniejących nitek gazociągów wysokiego ciśnienia. Nie podjęcie czynności remontowych i zabezpieczających skutkować może uszkodzeniem izolacji gazociągów oraz doprowadzić do nieszczelności, których konsekwencją w skrajnym wypadku może być wybuch. Planowana inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawę niezawodności systemu i bezpieczeństwa publicznego.


Wobec powyższego organ ustalił, iż konieczne jest niezwłoczne zajęcie nieruchomości, co jest podyktowane ważnym interesem gospodarczym, interesem społecznym oraz ważnym interesem strony. Zostały zatem spełnione przesłanki określone
w art. 108 Kpa, uprawniające organ do wydania decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości i nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności.
Stosownie do art. 118a ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kpa.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Starosty Kluczborskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia/ogłoszenia.

 


Z up. STAROSTY
Katarzyna Urgacz
Kierownik Referatu
Gospodarki Nieruchomościami


Otrzymują:
1. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
z siedzibą w Warszawie
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
reprezentowana przez pełnomocnika(adres do korespondencji)
Aleksandra Leśniewska
Wiertconsulting Sp. z o.o.
Ul. Trzebiatowska 29a
60-432 Poznań
2. Gmina Lasowice Wielkie
46-282 Lasowice Wielkie 99A
(celem podania do publicznej wiadomości)
3. a/a 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku