strona główna

KARTY USŁUG - Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

pokoje nr 307 i 308, tel. 77 418-52-18 wew. 170, 171

1. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i w zakresie budownictwa wodnego

 

2. Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

 

3. Wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

 

4. Wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

 

5. Wydanie zezwolenia na transport odpadów

 

6. Prowadzenie zgłoszeń i wpisu do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na      prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów


7. Uzyskanie karty wędkarskiej

Wniosek o wydanie Karty Wędkarskiej_2_wzory (.doc)

Wniosek o wydanie Karty Wędkarskiej (rozbieżność zamieszkania i zameldowania) (.doc)


8. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb i wydanie zaświadczenia

Wzór wniosku o zarejestrowanie sprzętu pływającego oraz wydania zaświadczenia (.doc)


9. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi

  Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew (krzewów) (.doc)


10. Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii       
Europejskiej

Wniosek rejestrowy o wpisanie do rejestru, wykreślenie z rejestru, zmianę danych rejestrowych zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych (.doc)

 
11. Wydanie pozwolenia zintegrowanego


12. Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia


13. Uzyskanie zezwolenia upoważniającego prowadzącego instalację do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu 
      uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych


14. Wydanie pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza


15. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w publicznie dostępnej bazie danych o       środowisku


16. Zatwierdzanie projektu prac geologicznych (prace hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie)


17. Przyjmowanie dokumentacji geologicznych (dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie)


18. Wydawanie koncesji geologicznych (rozpoznawanie i wydobywanie złóż kopalin)


19. Uzyskanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

 

20. Wydanie decyzji zatwierdzającej statut/zmiany w statucie spółki wodnej

 

21. Przyjęcie zgłoszenia niektórych przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej

 

 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku