Informator "Opieka Zdrowotna w Powiecie Kluczborskim w 2016 roku"

strona główna

 

AKTUALNOŚCI - NOWOŚCI

Skierowania na badania specjalistyczne – Narodowy Fundusz Zdrowia zakazuje wydawania skierowań przez lekarzy POZ na badania ASDK (Ambulatoryjne Badania Diagnostyczne Kosztochłonne) od 1 stycznia 2010 r. Zgodnie z Zarządzeniem nr 62/2009 DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. skierowania na badania ASDK – z wyłączeniem badań endoskopowych przewodu pokarmowego – wystawiane mogą być wyłącznie przez lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej albo opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

 

INFORMACJA NA TEMAT DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PRAWO DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

Po 1 stycznia 2013 r. wystarczy podać w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzona zostaje tożsamość pacjenta jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia – aktualną legitymacją szkolną.

Jeżeli NFZ nie potwierdzi naszych uprawnień, a wiemy, że mamy do nich prawo, można je potwierdzić poprzez:
- przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
- złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym nam prawie do świadczeń,
i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia.

Konieczna jest weryfikacja uprawnień wszystkich osób ubiegających się o uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej, także dzieci. Jeżeli dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ.
W przypadku, kiedy dziecko do 18 r. ż. jest członkiem rodziny nieubezpieczonej, za jego leczenie zapłaci budżet państwa. Tylko wtedy jednak, gdy dziecko jest obywatelem polskim.

 Członkami rodziny są:
- rodzice i dziadkowie, jeżeli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- małżonkowie,
- dzieci, własne i przysposobione, wnuki, dzieci obce dla których ustanowiono opiekę albo
w ramach rodziny zastępczej do ukończenia przez nie 18 lat. Jeżeli kształcą się dalej, do ukończenia 26 lat. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne taktowane na równi – bez ograniczenia wieku.

Od 1 stycznia 2013 roku jeżeli jesteśmy osobami ubezpieczonymi, mamy obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o członkach naszej rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego np. nowo narodzonego dziecka. Jest na to 7 dni od dnia jego narodzin. Pamiętajmy to nasz ustawowy obowiązek!

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia jest obowiązkiem ustawowym. Jeżeli dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego ma prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ.
W przypadku, kiedy dziecko do 18 r.ż. nie jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej, za jego leczenie zapłaci budżet państwa. Tylko wtedy jednak, gdy dziecko jest obywatelem polskim.
Jeżeli dziecko nie ukończyło 3 miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, przychodząc z nim do lekarza podajemy w rejestracji swój numer PESEL.

Podczas wizyty u lekarza istnieje konieczność posiadania przy sobie lub znajomości numeru NIP zakładu pracy (przy korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego), natomiast podczas wizyty z dzieckiem nieletnim numeru PESEL dziecka.
Jeżeli mamy problem lub wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń, dzwonimy:

  • Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
    tel. 77 40 20 176, 77 40 20 169,

  • Centrala NFZ tel. 22 572 60 42
    infolinia w godz. 8:00 – 16:00 tel.800 392 976,

  • Rzecznik Praw Pacjenta
    bezpłatna infolinia od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 21:00 tel. 800 195 590.

 

ZINTEGROWANY INFORMATOR PACJENTA

ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym od 1 lipca 2013r. zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu świadczeń, gromadzonych od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Z dniem 7 grudnia 2013 r. wdrożono nowe funkcjonalności systemu ZIP – nadawanie loginów i haseł dla dzieci. Login i hasło może odebrać rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego.


ZIP składa się z czterech głównych części - Serwisu informacyjnego TWÓJ PORTAL; Informatora GDZIE SIĘ LECZYĆ; REJESTRU USŁUG MEDYCZNYCH oraz zakładki PRAWO DO ŚWIADCZEŃ. We wszystkich zakładkach za wyjątkiem Twój Portal użytkownik znajdzie informacje na temat niezrozumiałych terminów. Informacja ta jest zamieszczona pod hasłem „pomoc i przewodnik”.
W części ogólnodostępnej znajdują się ogólne informacje o systemie opieki zdrowotnej (Twój portal) oraz o miejscach udzielania świadczeń w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia (Gdzie się leczyć?).
Strony Rejestru Usług Medycznych i informacje zawarte w zakładce Prawo do Świadczeń dostępne są jedynie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.
ZIP będzie systematycznie rozbudowywany o nowe możliwości.
 

Jak uzyskać dostęp do ZIP
Rejestracja, jak i korzystanie z serwisu są bezpłatne! Wniosek rejestracyjny można wypełnić elektronicznie na stronie https://zip.nfz.gov.pl  wybierając opcję Zarejestruj się i wypełniając wniosek rejestracyjny lub może on zostać wygenerowany przez pracownika w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Aby dokonać rejestracji w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia konieczne jest posiadanie przy sobie dowodu osobistego lub paszportu.
Z poziomu portalu można dokonać zmian ustawień systemowych – prawy górny róg.
• zgody (zgoda na przetwarzanie adresu e-mail, zgoda na awaryjną zmianę hasła za pośrednictwem poczty elektronicznej,
• zmiany hasła,
• blokada konta (odblokowanie konta możliwe jest tylko w Oddziale NFZ),
• historia logowań.

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku