strona główna

18.02.2021

Zimowe obowiązki zarządców nieruchomości

 

W związku z trwającym okresem zimowym przypominamy, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą powodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

 


W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynkach.


W przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu lub silnych wiatrów szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty budowlane posiadające lekką konstrukcję dachu, dachy o większej rozpiętości oraz dachy o małym spadku połaci dachowej.
Należy przy tym pamiętać, że wszystkie te czynności powinny być wykonywane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i przepisami bhp, gdyż niewłaściwe ich wykonywanie może stwarzać zagrożenie zarówno dla budynku jak i dla osób wykonujących te prace.

 


Dodatkowo przypominamy, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej raz w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego - zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane. Kontroli podlegają przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Należy pamiętać, że przeprowadzać je mogą tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.


Przypominamy również, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny - art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane. W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń zwracamy się do wszystkich zobowiązanych o przestrzeganie obowiązków wynikających z powyższych przepisów.
 

Powiatowe Centrum Zarządzania

Kryzysowego w Kluczborku
 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku