strona główna

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

 

Informacje ogólne
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starosta Kluczborski zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym w 2011 roku.

2. Celem niniejszego zaproszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentującej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowej w 2011 roku.

3. Członkowie komisji konkursowej pełnią swoje funkcje społecznie.

Wymagania dotyczące kandydatów
1. W skład komisji konkursowej wchodzą reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności;
4) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy;
5) mają doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i realizacji projektów;
6) reprezentują organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami.

Zadania komisji konkursowej
1. Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu.

2. Proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.

Wybór kandydatów z listy do prac w komisji konkursowej
1. Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji.

2. Zarząd Powiatu w Kluczborku powoła w drodze uchwały komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych w 2011 roku przez powiat organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Termin i sposób zgłaszania kandydatów do komisji
1. Termin zgłaszania kandydatów upływa 14 stycznia 2011 roku.

2. Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu, podpisanym przez kandydata oraz przez członków zarządu lub osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej/podmiotu na zewnątrz. Formularz można pobrać ze strony www.powiatkluczborski.pl.

3. Wypełnione formularze z propozycjami kandydatów należy składać w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork w kopercie z dopiskiem: „Kandydat do komisji konkursowej w 2011 roku”.

Uwagi końcowe
1. Zastrzega się prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń.

2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu listy.
 

 

 

Formularz zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert (44 kB)

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku