strona główna

Wyniki konsultacji projektu Uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok”

 

Na podstawie § 4. Uchwały Nr XLVII/275/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.116.1244) informujemy, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok" został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z Uchwałą Nr 160/462/2010. Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 22 października 2010 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia "Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok".

W przyjętym terminie od 22.10.2010 roku do 28.10.2010 roku organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których dotyczy poddawany konsultacjom projekt mogły zgłaszać swoje uwagi i opinie dotyczące „Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok”.

Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie internetowej powiatu kluczborskiego – www.powiatkluczborski.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku. W wyznaczonym terminie w/w podmioty nie wniosły żadnych uwag, ani nie przekazały żadnych opinii dotyczących konsultowanego dokumentu.

Zgodnie z § 2. ust. 6 Uchwały Nr XLVII/275/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.116.1244), konsultacje uważa się za ważne.
 

 

 

zobacz także:

 

Konsultacje projektu Uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok”

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku