strona główna

18.02.2021

Wsparcie na starcie - ruszył II nabór do projektu

 

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu rekrutacji dla Kandydatów na Uczestników Projektu "Wsparcie na starcie" w ramach II naboru.

W związku z panująca sytuacją epidemiologiczną w kraju prosimy o składanie dokumentów drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres biura projektu: tj. Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Wsparcie na starcie” – II nabór.

W uzasadnionych przypadkach tylko i wyłącznie po wcześniejszej konsultacji telefonicznej oraz przy zachowaniu reżimu sanitarnego możliwe jest złożenie dokumentów osobiście w biurze projektu.

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami wymienionym w Regulaminie Rekrutacji str. 7 §4 pkt 2. należy złożyć w dniach od 15.02.2021 r. do 26.02.2021 r. w godz. 7.30-14.30.

W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową/kurierem za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Prosimy pamiętać, że w związku z obowiązującym limitem miejsc w projekcie o przyjęciu dokumentów decyduje data wpływu do biura projektu. W przypadku zrekrutowania wymaganej liczby osób zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru lub w przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby osób w ww. terminie możemy wydłużyć nabór.

W projekcie priorytetowo traktowane są kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnością, osoby po 50 roku życia, a także migranci powrotni i imigranci, osoby posiadające jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością do 18 roku życia, osoby zamieszkująca na obszarze wiejskim o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej, osoby prowadzące działalność w sektorze specjalizacji regionalnych oraz osoby prowadzące działalność generującą dodatkowe miejsce pracy. Udział w projekcie osób spoza grupy priorytetowej jest ograniczony dodatkowym limitem miejsc.

 

Szczegóły dotyczące naboru i dokumenty dostępne są na stronie Inkubatora pod adresem:

 

http://inkubatorkluczbork.pl/549/73_ii-aktualnosci.html

 

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku