strona główna

08.01.2019

Ważna informacja dla użytkowników wieczystych gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe

 

Szanowni Państwo

1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów. W księgach wieczystych i w ewidencji gruntów i budynków wpis własności gruntu oraz wpis roszczenia o opłatę przekształceniową (tylko w dziale III księgi wieczystej) zostaną dokonane z urzędu, bez opłat, na podstawie zaświadczenia Starosty Kluczborskiego. Starosta będzie wydawał zaświadczenia sukcesywnie z urzędu, bez konieczności składania wniosków. Z przekształceniem wiąże się obowiązek uiszczania opłat przekształceniowych przez 20 lat, począwszy od 2019 r. Wysokość rocznej opłaty przekształceniowej jest równa dotychczasowej opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Roczną opłatę przekształceniową za rok 2019 wnosi się w terminie do 29 lutego 2020 r. Roczne opłaty przekształceniowe za lata następne wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok, począwszy od 2020 r.


Wobec powyższego proszę o nie wnoszenie w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa zabudowanych wyłącznie na cele mieszkaniowe. Opłaty te zostaną zastąpione rocznymi opłatami przekształceniowymi, wskazanymi w zaświadczeniu Starosty Kluczborskiego, które każdy z Państwa otrzyma.

 


Jednocześnie informuję, że właściciel budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego może zgłosić Staroście Kluczborskiemu na piśmie zamiar jednorazowego uiszczenia wszystkich należnych rocznych opłat przekształceniowych w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).


W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

1. 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2019 r.;
2. 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2020 r.;
3. 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2021 r.;
4. 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2022 r.;
5. 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2023 r.;
6. 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2024 r.


Po uiszczeniu opłaty jednorazowo Starosta z urzędu wyda zaświadczenie o wniesieniu opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku do Sądu o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Za wykreślenie wpisu roszczenia o opłatę przekształceniową Sąd pobierze opłatę stałą w wysokości 250 zł.


Jeżeli opłatę jednorazową zapłacą Państwo przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, to w zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie znajdzie się informacja o uiszczeniu należnych opłat. Fakt dokonania wpłaty proszę zgłosić w formie pisemnej do Starostwa Powiatowego w Kluczborku – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo w prawo własności tych gruntów ( Dz.U. z 2018 poz.1716 z późn.zm)


Starosta Kluczborski
 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku