strona główna

Spotkanie z Sekretarzem Stanu

 

W pi±tek 3 sierpnia w kluczborskim Starostwie odbyło się spotkanie Starosty Kluczborskiego Piotra Po¶piecha z Sekretarzem Stanu  w Ministerstwie Edukacji Narodowej Sławomirem Kłosowskim. W spotkaniu uczestniczyli także: Opolski Kurator O¶wiaty - Leszek Zaj±c, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Centum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku - Paweł Cieplik, nowowybrany dyrektor Zespołu Szkół Licealno–Technicznych w Kluczborku - Piotr Sitnik oraz Wicestarosta Kluczborski - Mieczysław Czapliński.

W¶ród poruszanych tematów znalazły się sprawy dotycz±ce wyposażania szkół w sprzęt komputerowy w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanego przez Unię Europejsk± „Pracownie komputerowe dla szkół” oraz sprawy zwi±zane ze szkolnictwem zawodowym i zmianami w kształceniu ogólnokształc±cym.
- Sale na przyjęcie nowych pracowni komputerowej przygotowujemy najczę¶ciej we własnym zakresie wykorzystuj±c także ucz±c± się w różnych zawodach młodzież naszej szkoły - mówił dyrektor Paweł Cieplik. W żadnej ze szkół nie zdarza się obecnie, by dostarczony sprzęt był wadliwy lub niepełny, natomiast spotkania i szkolenia organizowane przez Kuratorium O¶wiaty w Opolu w tym zakresie przygotowane s± profesjonalnie.

Minister nakre¶lił pokrótce planowane zmiany w szkolnictwie zawodowym – likwidację liceów profilowanych oraz kładzenie coraz większego nacisku na kształcenie zawodowe powi±zane z rynkiem pracy. Dyrektor ZSP Nr 2 - CKU przedstawił system praktyk szkolnych zorganizowanych w jednym z największych kluczborskich zakładów pracy – FAMAK-u, podkre¶laj±c przy tym iż znaczna czę¶ć praktykantów zostaje po ukończeniu szkoły przyjęta do pracy w fabryce. „To modelowe osi±gnięcie do kolportażu” – tak Opolski Kurator O¶wiaty spuentował wypowiedĄ dyrektora.

W trakcie spotkania Opolski Kurator O¶wiaty zwrócił się o pomoc w zorganizowaniu w przyszłym roku I Polsko-Niemiecko-Ukraińskiego Obozu Młodzieżowego w Łambinowicach (dotychczas były to polsko-niemieckie spotkania) – szczególnie w przypadku nawi±zania kontaktu ze stron± ukraińsk±.

Miłym akcentem spotkania była deklaracja Sławomira Kłosowskiego dotycz±ca pomocy przy ubieganiu się o ¶rodki finansowe na zadania o¶wiatowe i inne zadanie realizowane przez Powiat Kluczborski.
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku