strona główna

29 września - X Sesja Rady Powiatu

 

Jutro (w czwartek) o godz. 11.00 rozpocznie się sesja Rady Powiatu. A oto szczegółowy porządek obrad:

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:
a/otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/zatwierdzenie porządku obrad,
c/zatwierdzenie protokołu z X sesji.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2011 Nr IV/28/2010 Rady Powiatu w Kluczborku,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/ uchwalenia „Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok”,
d/ zmieniająca Uchwałę Nr XXV/147/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Nagrody Starosty Kluczborskiego - "Plaster Miodu" oraz przyjęcia wzoru statuetki stanowiącej wyżej wspomnianą nagrodę wraz z opisem,
e/ przyjęcia "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020",
f/ uchwalenia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2016",
g/ zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania "Remont drogi powiatowej Nr DP1337 O (Kuźnica Trzcińska) granica województwa wielkopolskiego – Wołczyn km 0+000 – 14 +337 o długości 14,337 km" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,
h/ zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Kluczborskiego na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
i/ wyrażenia opinii o zbyciu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego.
4. Przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2011 r. wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kluczborskiego (opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011 r.).
5. Upoważnienie dla Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi radnego Rady Miejskiej w Byczynie pana Władysława Buły na zrealizowaną i odebraną inwestycję pn. „Remont drogi powiatowej nr 1336 O Wołczyn-Biskupice” dofinansowanej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za okres od 8 sierpnia 2011 r. do 6 września 2011 r.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad.
 

 

Monika Kluf

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku