strona główna

19.12.2011

XIV Sesja Rady Powiatu


Sesja odbędzie się 22 grudnia o 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Do najważniejszych tematów, którymi zajmą się radni należą m.in. zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011 oraz sprawy dotyczące nieruchomości należących do powiatu.
 


Porządek obrad:

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ zatwierdzenie porządku obrad,
c/ zatwierdzenie protokołu z XIII sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2011 Nr IV/28/2010 Rady Powiatu w Kluczborku,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/ zmiany Uchwały Nr VII/46/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 rok,
d/ przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015,
e/ wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości położonych w Polanowicach stanowiących własność Powiatu Kluczborskiego na rzecz Gminy Byczyna,
f/ wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kluczborskiego na rzecz gminy Lasowice Wielkie,
g/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i kolejnych umów użyczenia na okres trzech lat, po umowach zawartych na czas oznaczony do trzech lat których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
h/ zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w formie bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny,
i/ określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,

4. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

5. Upoważnienie dla Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi pani M. P. na pana Mirosława Żurawia – Dyrektora ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku (skarga nr OR.1510.5.2011.DO z dnia 25.11.2011 r.).

6. Upoważnienie dla Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi pani I. G. na Starostę Kluczborskiego (skarga nr OR.1510.6.2011.DO z dnia 28.11.2011 r.).

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za okres od 14.11.2011 r. do 7.12.2011 r.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad.
 

Oprac.: Monika Kluf

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku