strona główna

14.11.2019

XIII sesja Rady Powiatu
   

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:

1.1/otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
1.2/ zatwierdzenie porządku obrad,
1.3/ zatwierdzenie protokołu z X Sesji Rady Powiatu
1.4/ zatwierdzenie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu
1.5/ zatwierdzenie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu w Kluczborku.

2. Podjęcie uchwał:

2.1/ zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019,
2.2/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
2.3/ zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok,
2.4/ w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, świadczących w powiecie kluczborskim opiekę i wychowanie dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej,
2.5/ zmieniająca Uchwałę Nr XLI/256/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,
2.6/ w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach Powiatu Kluczborskiego,
2.7/ zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznej placówki doskonalenia nauczycieli,
2.8/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego,
2.9/ w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Gierałcicach,
2.10/ w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów,

3. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kluczborskiego z uwzględnieniem Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku.

4. Przedstawienie Informacji Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu kluczborskiego za rok szkolny 2018/2019.

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu za okres od 13.09.2019 r. do 31.10.2019 r.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.
 

Oprac. BŁ

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku