strona główna

17.12.2013

XXXVIII Sesja Rady Powiatu  

 

Uchwalenie budżetu powiatu na 2014 r. to najważniejszy temat najbliższego spotkania radnych. Ostatnia w tym roku sesja odbędzie się w czwartek
19 grudnia o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Oto szczegółowy porządek obrad:


1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:

a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ zatwierdzenie porządku obrad,
c/ zatwierdzenie protokołu z XXXVII sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013 Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku,

b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c/ zmiany Uchwały Nr XXIX/227/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok,

d/ ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowegoi przewoźników drogowych
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kluczborski,

e/ określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Kluczborskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kluczborski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

f/uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2014 rok (projekt budżetu radni otrzymali w dniu 18 listopada 2013 r.),

-omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
-przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,
-przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków komisji i radnych,
-autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014,
-dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
-głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

g/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (radni projekt otrzymali w dniu 18 listopada 2013 r.),
-autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

4. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za okres od 19.11.2013 r. do 5.12.2013 r.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad.
 

Oprac. M. Kluf

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku