strona główna

13.04.2018

Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników w KRUS


W okresie wakacji 2018 roku wzorem ubiegłych lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych rolników, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

• chorób układu oddechowego w Szklarskiej Porębie - w terminie 30.06.18 r.- 20.07.18 r.
• wad postawy i chorób układu ruchu w Jedlcu - w terminie 09.07.18 r. - 29.07.18 r.
 


ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUS

1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok;
2. Wiek - dzieci urodzone w latach 2003 – 2011 (7-15 lat);
3. Podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. W przypadku stałej opieki lekarza specjalisty, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia rehabilitacji leczniczej.

Wzór wniosku dostępny jest na stornie internetowej KRUS www.krus.gov.pl;

Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie rodzica\ opiekuna prawnego zawierająca m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych – dostępne również na stronie KRUS www.krus.gov.pl lub w Placówkach Terenowych oraz Oddziale Regionalnym KRUS.
4. Dzieci do skierowania na turnus rehabilitacyjny we wskazanym zakładzie rehabilitacji leczniczej kwalifikuje Lekarz Regionalny Inspektor OR na podstawie przedstawionego wniosku.
5. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie umowy zawartej z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Obecna umowa obowiązuje w okresie od 14.10.2017 r. do 13.10.2018r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Kompletne wnioski należy przekazywać do Oddziału Regionalnego/podległej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 maja 2018 r.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowychi Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.
 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku