strona główna

Program ograniczania skutków niepełnosprawności

Celem programu jest szybka aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które utraciły sprawność organizmu oraz przyspieszenie procesu ich adaptacji poprzez wspieranie przedsięwzięć zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.

Adresatami programu są:
1. jednostki samorządu terytorialnego,
2. stowarzyszenia oraz fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych (tworzone na podstawie odrębnych przepisów), w tym prowadzące działalność pożytku publicznego, które:

a) posiadają statutowy zapis o działalności rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych,
b) prowadzą co najmniej 5 lat działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, licząc od daty złożenia wystąpienia,
c) dysponują profesjonalną kadrą do wykonania powierzonych im zadań,
d) identyfikują i szybko reagują na potrzeby osób niepełnosprawnych.


Beneficjentami pomocy są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Zadania przewidziane w programie:
1. jak najwcześniejsza interwencja poprzez aktywną rekrutację beneficjentów pomocy oraz diagnozowanie potrzeb związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną,
2. ustalanie i wdrażanie indywidualnych programów aktywnej rehabilitacji beneficjentów pomocy,
3. prowadzenie szkolenia beneficjentów pomocy w zakresie samoobsługi, łącznie z nauką bezpiecznego poruszania się, komunikacji i czynności życia codziennego przy użyciu, w razie potrzeby, urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, w zależności od rodzaju niepełnosprawności beneficjentów pomocy,
4. nieodpłatne udostępnianie beneficjentom pomocy urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, w zależności od rodzaju niepełnosprawności beneficjentów pomocy, dla których samodzielności i funkcjonalności oraz rehabilitacji są one niezbędne, w tym wózków inwalidzkich lub innych przedmiotów ortopedycznych w okresie poprzedzającym zaopatrzenie przyznawane na podstawie odrębnych przepisów,
5. właściwy dobór i dopasowanie udostępnianych urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, stosownie do potrzeb i możliwości beneficjenta pomocy,
6. konserwowanie, naprawy oraz serwis urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnianych beneficjentom pomocy,
7. udzielanie nieodpłatnych porad beneficjentom pomocy, członkom ich rodzin i opiekunom, bezpośrednio zaangażowanym w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej beneficjentów pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących:

a) bezpiecznego poruszania się przy pomocy udostępnianego sprzętu rehabilitacyjnego,
b) zwiększenia aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej beneficjentów pomocy,
c) łagodzenia stresu spowodowanego niepełnosprawnością,
d) podnoszenia umiejętności sprawowania opieki nad beneficjentem pomocy.

 
8. prowadzenie szkolenia personelu w zakresie właściwej realizacji zadania objętego dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu,
9. prowadzenie grupowych lub indywidualnych szkoleń beneficjentów pomocy, które:

a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, w szczególności osób z uszkodzeniami słuchu,
c) ogólnie usprawniają zaburzone funkcje organizmu i ograniczają deficyty rozwojowe.

 
10. prowadzenie bazy danych beneficjentów pomocy.

Maksymalna wysokość dofinansowania każdego projektu adresata programu nie może przekroczyć 1,5 mln zł i 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, a także kwoty przyznanego dofinansowania. W przypadku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, kwota wydatkowana ze środków PFRON nie może przekroczyć 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.

Wystąpienia o zawarcie porozumienia składane są:
1) w przypadku organizacji pozarządowych o charakterze ogólnokrajowym w Biurze Funduszu w Warszawie,
2) w przypadku organizacji pozarządowych o charakterze lokalnym oraz JST w Oddziale PFRON właściwym dla siedziby wnioskodawcy
w terminie od 18 sierpnia do 30 września 2008 r.

Szczegółowe informacje na stronie www.pfron.org.pl  w zakładce programy i zadania PFRON lub w Oddziale Opolskim PFRON, pod nr tel. 077 423 29 92
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku