strona główna

7.11.2014

Powiat walczy o karetkę

 

Starosta Piotr Pośpiech wraz z radnymi powiatu – domagają się stacjonarnego dyżuru ambulansu w Byczynie. W projekcie Planu Działania Systemu Ratownictwa Medycznego na przyszły rok nie ma karetki dla Byczyny, mimo wcześniej zawartego w tej sprawie kompromisu.

Na ostatniej w tej kadencji sesji Rady Powiatu, radni oprotestowali wojewódzki projekt. Sprawą zainteresowały się lokalne i regionalne media.


- Kilka rzeczy w tej sprawie jest niedopuszczalnych – mówi starosta. - Po pierwsze brak umieszczenia w projekcie Planu Działania Systemu Ratownictwa Medycznego dodatkowego zespołu wyjazdowego dla Byczyny, mimo wcześniej zawartego kompromisu. Mówił on, że jak będą dodatkowe pieniądze, zwiększony zostanie zespół wyjazdowy w Wołczynie, wówczas jedną karetkę typu „P” będzie można przesunąć z Kluczborka do Byczyny. I teraz kiedy jest możliwa realizacja tego porozumienia planuje się zlokalizowanie karetki w innym rejonie województwa.

 


Po drugie, zdaniem starosty Piotra Pośpiecha, nowy plan ratownictwa na 2015 rok powinien być opracowany z większym wyprzedzeniem, a nie pod koniec roku poprzedzającego. - Zaskakiwanie nas tak ważną sprawą teraz na sam koniec kadencji również jest niedopuszczalne.


Po trzecie starosta przypomina, że w sprawie karetek dla poszczególnych obszarów Opolszczyzny wcześniej odbywały się konsultacje z samorządami, tym razem ich nie było. - Bez zdania wyjaśnienia, po prostu przekazana nam plan, który wcześniejszych ustaleń w sprawie Byczyny nie uwzględnił.


Dodatkową karetkę ma otrzymać Namysłów, gdzie czas dotarcia ambulansu do pacjenta jest krótszy niż w gminie Byczyna.
Jest jeszcze jedna kwestia: informację o wypadnięciu dodatkowej karetki dla Byczyny z planu ratownictwa Starostwo Powiatowe w Kluczborku otrzymało na krótko przed ostatnią sesją Rady Powiatu.


- Co by się stało, gdyby Rada Powiatu nie zdążyła zająć negatywnego stanowiska w sprawie ambulansu? - mówi starosta.
Na ostatniej sesji Rada Powiatu w formie uchwały negatywnie zaopiniowała projekt dotyczący rozmieszczenia ambulansów. Powiat kluczborski nie powiedział jeszcze w tej sprawie ostatniego słowa.

 

A o oto tekst przyjętej uchwały:

Rada Powiatu w Kluczborku negatywnie opiniuje projekt aktualizacji Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa opolskiego na lata 2015 i następne w zakresie dotyczącym funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie powiatu kluczborskiego.

Rada Powiatu w Kluczborku uważa za niedopuszczalne pominięcie i brak w projekcie aktualizacji Planu kontynuacji zadania dotyczącego uruchomienia dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego w standardzie „P” w rejonie operacyjnym kluczborsko – oleskim z miejscem stacjonowania w Byczynie, przyjętego do realizacji w Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Dla Województwa Opolskiego na lata 2011- 2013.

Rada Powiatu w Kluczborku uznaje za niewłaściwe, nierówne potraktowanie naszego powiatu, ze względu na fakt, utrzymania zadania w projekcie aktualizowanego Planu, przyjętego do realizacji w Planie na lata 2011- 2013 dotyczącego uruchomienia, dodatkowego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego dla rejonu operacyjnego brzesko – namysłowskiego
w Namysłowie. Dlaczego dzieje się tak, że podtrzymuje się decyzję o uruchomieniu dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego w Namysłowie, a nie czyni się tego samego w stosunku do Byczyny. Nasuwa się również pytanie, z jakiego powodu lokalizuje się zespół ratownictwa medycznego w Namysłowie, a nie jak było Planie na lata 2011- 2013 w Lewinie Brzeskim.

Rada Powiatu w Kluczborku wnioskuje do Wojewody Opolskiego o ponowne wpisanie do przedmiotowego Planu zadania dotyczącego uruchomienia dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego w standardzie „P” w Byczynie. Ma to na celu wzmocnienie zabezpieczenia rejonu kluczborskiego w zakresie udzielania pomocy mieszkańcom gminy Byczyna znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Za uruchomieniem podstawowego zespołu ratownictwa medycznego Byczynie przemawia przypadająca na nasz rejon operacyjny, niekorzystna, najwyższa w województwie mediana dotarcia na miejsce zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców, która wynosiła w 2013 r. 14 min. Do tego dochodzi, jeden z najwyższych w województwie opolskim średni czas interwencji zespołu ratownictwa medycznego od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do przekazania pacjenta do szpitala wynoszący 54 min.

Rada Powiatu w Kluczborku kierując się przyjętymi stanowiskami w uchwałach Nr V/37/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 lutego 2011 roku, Nr IX/141/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 maja 2012 roku i Nr XXXII/256/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 13 czerwca 2013 r., podejmowanych w sprawach dotyczących funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie powiatu kluczborskiego oraz podejmowanych w tej samej sprawie uchwał Rady Miejskiej w Byczynie, wnioskuje do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa opolskiego na lata 2015 i następne:
1. Zmianę dotychczasowej lokalizacji zespołów ratownictwa medycznego w Powiecie Kluczborskim polegającej na przeniesieniu zespołu ratownictwa medycznego o standardzie „P” z dotychczasowego miejsca stacjonowania w Kluczborku do Byczyny
w sytuacji dokonania lokalizacji dodatkowego całodobowego zespołu ratownictwa medycznego o standardzie „P”
w Wołczynie.
2. Zmiany wymiaru funkcjonowania zespołu wyjazdowego typu „P” stacjonującego w Wołczynie z 12 h/dobę do stacjonowania całodobowego w wymiarze 24h/dobę.

Rada Powiatu w Kluczborku stoi na stanowisku, że realizacja powyższych działań w znaczący sposób przyczyni się do poprawy
i podwyższenia poziomu bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców naszego powiatu.


 

Oprac. M. Kluf

 

 


 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku