strona główna

Postaw na siebie

 

Projekt „Postaw na siebie” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Będzie trwał od 01.01.2010 do 31.12.2010. Jego głównym celem jest podjęcie zatrudnienia i samozatrudnienia do końca grudnia 2010 r. przez 58 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Kluczbork. Osoby bezrobotne objęte projektem będą mogły uzyskać nowe kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, nabędą nowe umiejętności i doświadczenia na stażach lub będą mogły rozpocząć własną działalność gospodarczą (poprzez udzielanie jednorazowych środków na "otwarcie" własnego biznesu).


Projekt ma pomóc osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W szczególności projekt jest skierowany do osób zamieszkujących obszary wiejskie, osób po 45 roku życia oraz osób do 25 roku życia. Wsparciem zostaną objęte również osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

 
Działania przewidziane w projekcie skierowane będą również do osób powracających z zagranicy. Wsparciem zostanie objętych 570 osób. 239 osób (131 kobiet i 108 mężczyzn) zostanie skierowanych do odbycia stażu, 10 osób (6 kobiet i 4 mężczyzn) otrzyma jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 321 osób (177 kobiet i 144 mężczyzn) weźmie udział w szkoleniach, których tematyka będzie odpowiadała aktualnemu zapotrzebowaniu wśród pracodawców.

 

Szkolenia rozpoczną się od lutego, natomiast od stycznia kierowane są osoby do odbycia stażu. Budżet projektu wynosi: 2 692 734,00 zł, w tym: 1 761 430,00 zł na staże, 185 000,00 na przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz 722 892,00 zł na szkolenia.
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku