strona główna

28.11.2018

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa


W związku ze zmianą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1467) Starosta Kluczborski zobowiązany jest do przygotowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie, oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów świadczące w szczególności:

  • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne,

  • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zgłaszanie się jednostek, o których mowa wyżej, działających w zdefiniowanych obszarach wsparcia społecznego.


Zgłoszenie powinno zawierać:
-  informację o nazwie jednostki;
-  zakres poradnictwa;
-  adresy i dane kontaktowe, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych;
-  dni i godziny dostępności;
-  kryteria dostępu do usługi;
-  informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń (nr telefonu);
-  informacje umożliwiające dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Prosimy o przekazanie informacji do Referatu Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury Starostwa Powiatowego w Kluczborku do dnia 15.12.2018 roku na adres e-mail: promocja@powiatkluczborski.pl 
 


Uzyskane informacje posłużą do sporządzenia Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Kluczborskiego, która udostępniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kluczborskiego, stronie internetowej starostwa i urzędów gmin na obszarze powiatu, w środkach masowego przekazu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku