strona główna

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

Wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego zadań z zakresu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Uchwała w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2019 roku

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2019

Informacja o wynikach naboru do udziału w pracach komisji konkursowej

 

 

2.01.2019

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w powiecie kluczborskim

 

W 2019 roku w powiecie kluczborskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Oto szczegółowe informacje, kto może skorzystać z darmowych porad oraz gdzie zlokalizowane i w jakich godzinach czynne są punkty:

 

I. Kluczbork - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji
ul. Sienkiewicza 20B
46-200 Kluczbork

czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo - organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert.

II. Wołczyn - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Rzeczna 3.
46-250 Wołczyn

czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00

Punkt prowadzony jest przez radców prawnych i adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu
i Okręgową Radę Adwokacką w Opolu.

III. Byczyna - Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
Urząd Miejski w Byczynie
ul. Rynek 1
46-220 Byczyna

czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00

Punkt prowadzony jest przez Fundację HONESTE VIVERE - organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert.

 

UWAGA! Aby skorzystać z pomocy prawnej należy się uprzednio na wizytę umówić

Można to zrobić elektronicznie – https://powiatkluczborski.npp-24.pl/Rejestracja/Home (całą dobę)

lub telefonicznie pod nr tel. – 663-112-118 (poniedziałek, środa, piątek - godz. 9.00-13.00)

 

Kto może uzyskać pomoc prawną
Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy).
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. (art. 4 ust. 2 ustawy).Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,

  • nieodpłatną mediację lub

  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.


Edukacja prawna
Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
• prawach i obowiązkach obywatelskich;
• działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
• mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
• możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
• dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zadania, o których mowa powyżej, mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

 

 

Do pobrania:
Informacje dot. danych osobowych w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu kluczborskiego

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku