strona główna

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

Wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego zadań z zakresu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Uchwała w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2019 roku

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2019

Informacja o wynikach naboru do udziału w pracach komisji konkursowej

 

 

2.01.2018

Darmowa pomoc prawna - gdzie i dla kogo

 

W 2018 roku w powiecie kluczborskim działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Kluczborku, Wołczynie i Byczynie. Oto szczegółowe informacje, kto może skorzystać z darmowych porad oraz gdzie zlokalizowane i w jakich godzinach czynne są punkty:
 

 

I. Gmina Kluczbork

Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji
ul. Sienkiewicza 20B
46-200 Kluczbork
tel. 77 418 00 30 wew. 28

Punkt ten prowadzi Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z siedzibą w Opolu (wyłonione w konkursie ofert).

Punkt prowadzony jest przez adwokatów, radcę prawnego i osobę o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 

Harmonogram:

Poniedziałek: 15.00-19.00
Wtorek: 15.00-19.00
Środa: 15.00-19.00
Czwartek: 15.00-19.00
Piątek: 15.00-19.00

W razie dni ustawowo wolnych od pracy, Punkt będzie nieczynny.


II. Gmina Wołczyn

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Rzeczna 3
46-250 Wołczyn
tel. 77 418 99 04

Punkt jest prowadzony przez adwokatów.
 

Harmonogram funkcjonowania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

Poniedziałek: 14.00-18.00
Wtorek: 14.00-18.00
Środa: 14.00-18.00
Czwartek: 14.00-18.00
Piątek: 14.00-18.00

W razie dni ustawowo wolnych od pracy, Punkt będzie nieczynny.

 

III. Gmina Byczyna


Urząd Miejski w Byczynie
ul. Rynek 1 (pokój nr 28)
46-220 Byczyna
tel. 77 413 41 50, 77 413 42 16 wew. 34
 

Punkt jest prowadzony przez radców prawnych.

Harmonogram funkcjonowania Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:


Poniedziałek: 8.00-12.00
Wtorek: 8.00-12.00
Środa: 8.00-12.00
Czwartek: 8.00-12.00
Piątek: 8.00-12.00
 

W razie dni ustawowo wolnych od pracy, punkt będzie nieczynny.

 

 

Do pobrania:
Informacje dot. danych osobowych w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 

DLA KOGO?

Bezpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

- której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

- która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

- która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia
19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

- która nie ukończyła 26 lat. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

- która ukończyła 65 lat. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

- która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

 

- która jest w ciąży. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę. Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w tym punkcie jest udzielana w zakresie związanym z ciążą
i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.


Uprawnieni mogą uzyskać informacje m.in. w zakresie:
- prawa pracy;
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
- prawa cywilnego;
- spraw karnych;
- spraw administracyjnych;
- ubezpieczenia społecznego;
- spraw rodzinnych;
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku