strona główna

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku informuje wszystkich zainteresowanych pracodawców, którzy podejmą decyzję o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej oraz indywidualne osoby niepełnosprawne, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, że z dniem 30 lipca 2007 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Najważniejsze zmiany dotyczą rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

1. Pracodawcy będą mogli otrzymać zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy (np. zakup komputera, obrabiarek itp.) do wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Warunki, jakie muszą być spełnione:
* osoba niepełnosprawna musi być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy,
* osoby niepełnosprawne (niekoniecznie te same) na zrefundowanym stanowisku powinny pracować łącznie 36 miesięcy. W przeciwnym wypadku pracodawca musi zwrócić otrzymaną kwotę w wysokości 1/36 za każdy brakujący miesiąc do pełnego okresu 36-ciu miesięcy,
* w celu uzyskania refundacji pracodawca powinien złożyć stosowny wniosek oraz zawrzeć umowę ze starostą.

2. Pracodawcy będą mogli otrzymać zwrot kosztów wynagrodzeń (w tym składek na ZUS) osób niepełnosprawnych do 60%.
* osoba niepełnosprawna musi być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy,
* okres refundacji wynosi 1 rok od dnia zatrudnienia osoby niepełnosprawnej,
* w celu uzyskania refundacji pracodawca powinien złożyć stosowny wniosek oraz zawrzeć umowę ze starostą.
* jeśli pracodawca zwolni pracownika, do którego wynagrodzenia dostawał dopłatę, będzie musiał zwrócić wszystkie pieniądze jakie otrzymał, chyba że zwolnienie miało charakter dyscyplinarny, pracownik wypowiedział umowę o pracę bądź umowa wygasła (zgon pracownika).

3. Zmianie uległy zasady refundacji kasztów szkoleń organizowanych przez pracodawców. Pracodawca może uzyskać pomoc na finansowanie szkoleń pracowników do 90% poniesionych kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych, nie więcej jednak niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia na osobę.

4. Od 1 stycznia 2008 r. PFRON nie będzie dofinansowywał wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, które mają ustalone prawo do emerytury.


Działalność gospodarcza osób niepełnosprawnych

1. Zamiast pożyczki, osoba niepełnosprawna będzie mogła otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalne.
Warunki, jakie muszą być spełnione:
* osoba niepełnosprawna musi wystąpić z wnioskiem do starosty. Następnie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest zawierana umowa ze starostą,
* zainteresowany nie może przedtem pracować i musi być zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy,
* maksymalna wysokość wsparcia finansowego to piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

2. Od 01 stycznia 2008 r. renciści prowadzący działalność gospodarczą będą obowiązkowo odprowadzać składki emerytalne i rentowe. Do końca bieżącego roku obowiązkowa jest dla nich tylko składka zdrowotna, dlatego renciści prowadzący działalność gospodarczą nie muszą odprowadzać składek emerytalnej i rentowej.


Szczegółowe informacje dotyczące zmian w ustawie, zasad dofinansowania, warunków, jakie trzeba spełniać oraz druki wniosków można uzyskać na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku http://pcpr.nowoczesnagmina.pl   
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku