strona główna

Ważne dla absolwentów gimnazjów!

 

Po symulacji naboru i ostatecznym przydziale opublikowane zostały listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia do poszczególnych oddziałów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat. Wiemy zatem jakie kierunki kształcenia cieszą się największym zainteresowaniem wśród tegorocznych absolwentów gimnazjalistów.

Najpopularniejsza okazała się klasa policyjna w II LO w Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku (z rozszerzeniem z historii, wiedzy o społeczeństwie i językiem obcym).

Tuż za klasą policyjną uplasowały się kierunki ścisłe: matematyczno – fizyczny i matematyczno – informatyczny w I LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza i w II LO w Zespole Szkół Licealno – Technicznych.

Nabór jeszcze się nie zakończył. Choć czasu zostało niewiele. Przypominamy więc uczniom, że na potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranym oddziale i dostarczenie oryginału dokumentów mają czas do 4 lipca.

Natomiast w dniach od 5 do 8 lipca zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca dla uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnego oddziału. W takiej sytuacji uczniowie ci zgłaszają do wybranej szkoły, w której pozostały jeszcze wolne miejsca i składają wymagane do przyjęcia dokumenty.
 

Warte zainteresowanie są między innymi takie kierunki jak:
 

Klasa patronacka Peugeota – technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku

Jest to jeden siedmiu kierunków w Polsce, którym patronuje francuski koncern. Oddział otwierał w Kluczborku jeżdżący w teamie Peugeota znany kierowca rajdowy Tomasz Kuchar. Klasa kształci w zawodzie technik pojazdów samochodowych
w 4-letnim technikum. W trakcie nauki uczniowie zdobywają umiejętności ustalenia przyczyn niedomagań i usterek pojazdów, dobierania właściwych urządzeń obsługowo-naprawczych, określania stanu technicznego pojazdów i weryfikacji części. W ramach umowy partnerskiej z koncernem klasa dysponuje samochodem Peugeot 407 (nie jest dopuszczony do ruchu), a praktykę uczniowie mogą odbywać u dilerów Peugeota. W ramach zajęć można też zdobyć prawo jazdy. Absolwenci otrzymują również "Certyfikat Technika Dyplomowanego Peugeota".

Klasa medyczno – farmaceutyczna o profilu biologiczno – chemiczno – fizycznym w I LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Kluczborku

Przygotowuje do późniejszych studiów na wydziałach medycznych, farmacji, stomatologii, fizjoterapii oraz rehabilitacji, a także na uniwersytetach rolniczych i przyrodniczyc, kierunkach uniwersyteckich (np. biologia, chemia), akademii wychowania fizycznego i innych kierunkach, jak np. biotechnologia.Klasa zapewnia nauczanie biologii i chemii według innowacyjnych programów i poszerzone o dodatkowe praktyczne zajęcia w placówkach medycznych, laboratoriach chemicznych i analitycznych itp., a także możliwość rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach kół przedmiotowych; możliwość wyboru pierwszego i drugiego języka obcego, nauczanie przy użyciu komputerów nie tylko informatyki. Więcej informacji na stronie zso_kluczbork.wodip.opole.pl

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku oferowane są następujące kierunki:

Technik handlowiec
Ukończenie tego kierunku w Technikum nr 3 ZSP nr 1 daje pełne przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, znajomość sprzętu i oprogramowania związanego z handlem i prowadzeniem własnej działalności, znajomość przepisów prawa, szczególnie prawa handlowego, umiejętność nawiązywania i prowadzenia współpracy z innymi firmami. Jest w pełni zaznajomiony z przepisami i problematyką prawa handlowego. Absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia pracy w firmach handlowych i logistycznych, w marketingu, jako przedstawiciel handlowy i w innych przedsiębiorstwach powiązanych z handlem.

Kucharz małej gastronomii
Nauka w zasadniczej szkole zawodowej w ZSP nr 1 trwa 2 lata. Zajęcia praktyczne odbywają się w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych przy ul. Katowickiej, która po modernizacji jest wyposażona w nowoczesny sprzęt. Szkoła przygotowuje do pracy w placówkach małej gastronomii, w ośrodkach wczasowych i przy ciągach komunikacyjnych. Absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe oraz ma możliwość kontynuowania nauki w technikum lub liceum uzupełniającym w celu zdania egzaminu maturalnego.
 


Przy składaniu dokumentów do szkoły kandydat składa też zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania nauczanego zawodu.

Przypominamy, że kandydat, który nie zakwalifikował się do żadnego oddziału, zgłasza się do wybranej szkoły, tam gdzie pozostały wolne miejsca i składa wymagane do przyjęcia dokumenty. 8 lipca szkoły wywieszają listy przyjętych po naborze uzupełniający. Od 22 do 31 sierpnia – kandydat, który nie został przyjęty do żadnej szkoły w wyniku wcześniejszych rekrutacji zgłasza się do wybranej szkoły, w której są wolne miejsca i składa wymagane do przyjęcia dokumenty, takie jak w przypadku rekrutacji uzupełniającej.
 

Monika Kluf
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku