strona główna

Gospodarka z impulsem

 

- WyraĽnie widać zainteresowanie zagranicznych przedsiębiorców lokowaniem swoich inwestycji na OpolszczyĽnie - poinformował marszałek województwa opolskiego, Józef Sebesta, w czasie spotkania z samorz±dowcami powiatu kluczborskiego.

Przypomniał też, że Zarz±d Województwa przyj±ł zasadę, iż inwestycje powyżej 50 mln euro będ± wspierane funduszami budżetu województwa. Oznacza to, że gminy, na których terenie ulokuje się kapitał, mog± liczyć na dofinansowanie przy budowie dróg dojazdowych, wyposażeniu w infrastrukturę komunaln±.

Kluczborskich samorz±dowców mocno chwalił wojewoda opolski, Ryszard Wilczyński, przypominaj±c, iż widać w powiecie duże ożywienie gospodarcze. - Kluczbork - powiedział - jest gmin±, która ze znakomitym rezultatem zastosowała instrumenty programu "Odnowa Wsi" dla zmiany oblicza swych miejscowo¶ci oraz pobudzenia lokalnych społeczno¶ci. Poinformował też, iż znakomit± okazj± do promocji powiatu będ± zaplanowane na wrzesień Europejskie Dni Dziedzictwa w Byczynie.

Sygnalizowane przez samorz±dowców problemy dotyczyły kłopotów z wykorzystaniem funduszy Programu Operacyjnego "Kapitał ludzki". Jak mówił Jan Leszek Wi±cek, burmistrz Wołczyna, założenia s± takie, by z programu tego można było wspierać działalno¶ć wiejskich przedszkoli, tymczasem większo¶ć z nich w latach poprzednich została zlikwidowana. W zamian utworzono oddziały przedszkolne przy szkołach publicznych. Obecny na spotkaniu Jacek Suski, dyrektor WUP w Opolu, uzyskał informację, że problem będzie omawiany na najbliższym komitecie monitoruj±cym. S± szanse, że założenia programu zostan± zmodyfikowane.

Pytano też o generator wniosków RPO i możliwo¶ć ¶ci±gania go do własnych komputerów, bez potrzeby pracy on-line. Agnieszka Okupniak, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UM, wyja¶niała, że zdaniem firmy, która opracowywała generator, ten system pracy nad wnioskami jest najprostszy, ale je¶li krytycznych sygnałów będzie więcej, departament postara się usprawnić jego działanie.

Padło też pytanie o to, jakie kryteria decydowały o zakwalifikowaniu gmin do tegorocznego programu "Orlik 2012"? Marszałek Sebesta wyja¶niał, że rz±dowy program, który zakłada równe dofinansowanie ze strony rz±du, samorz±du województwa i gminy, pojawił się w styczniu tego roku, gdy budżet województwa był już uchwalony. St±d w 2008 roku można było z niego wyasygnować tylko 3 mln złotych, w roku przyszłym kwota będzie większa. - Postanowili¶my w tym roku dać szansę dużym aglomeracjom, o bogatych budżetach, które poradz± sobie z dodatkowymi wydatkami - mówił marszałek, zachęcaj±c, by gminy ten rok przeznaczyły na przygotowanie się do tego zadania.

Tomasz Kostu¶, członek Zarz±du Województwa, odpowiadał z kolei na pytanie o harmonogram naborów do PROW i powody jego opóĽnienia. - Harmonogram jest opracowywany. OpóĽnienia za¶ wynikały z braku rozporz±dzeń rz±dowych, które dopiero od jakiego¶ czasu się pojawiaj±.

Marszałek województwa zapowiedział, że kolejny cykl spotkań z samorz±dami odbędzie się póĽn± jesieni±.

W spotkaniu wzięli udział opolscy parlamentarzy¶ci z terenu powiatu kluczborskiego: Andrzej Buła, Tomasz Garbowski oraz Stanisław Rakoczy.

(MS)

 

Informacja pochodzi ze strony Samorz±du Województwa Opolskiego www.umwo.opole.pl
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku