strona główna

KRUS informuje...

 

 

 

 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

 

 


15.06.2022

Ubezpieczenie zdrowotne – tryb dokonywania zgłoszeń


Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin tryb i sposób ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1285) zgodnie, z którymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:
• rolnicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników zarówno z mocy ustawy jak i na wniosek, nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników ani ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu i prowadzą działalność rolniczą
w gospodarstwie rolnym o powierzchni równiej 1 lub poniżej 1 hektara przeliczeniowego użytków rolnych,
• domownicy rolnika, którzy stale pracują w gospodarstwie rolnym rolnika niezależnie od powierzchni gospodarstwa rolnego należącego do rolnika;
• osoby pobierające emeryturę rolniczą lub rentę rolniczą;
• członkowie rodzin rolników, domowników, emerytów i rencistów;
• pomocnicy rolnika.


WAŻNE: Nie każda osoba ubezpieczona w KRUS może podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczeniu zdrowotnemu nie podlegają osoby pobierające rentę strukturalną, osoby które zaprzestały prowadzenia działalności rolniczej, ale dalej kontynuują ubezpieczenie rolnicze na funduszu emerytalno-rentowym.


Samo spełnienie warunków do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym nie jest podstawą do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Należy dokonać zgłoszenie poprzez wypełnienie stosownego wniosku – „zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego” .


Do ubezpieczenia zdrowotnego należy zgłosić się w terminie:
• 14 dni dla rolnika, domownika
• 7 dni dla członków rodziny: rolnika, domownika i emeryta lub rencisty;
• 7 dni od dnia zawarcia umowy przy zbiorach dla pomocników;
 

Do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka po ukończeniu 18 lat, należy dołączyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Jeśli członkiem rodziny jest student wówczas jego ubezpieczenie ustaje od dnia ukończenia 26 lat. Po ukończeniu 26 lat do ubezpieczenia zdrowotnego studenta powinna zgłosić uczelnia.
Zgłoszenie należy złożyć w jednostce organizacyjnej KRUS właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego za pośrednictwem:
• poczty polskiej,
• skrzynki podawczej ePUAP lub
• osobiście.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje od dnia złożenia zgłoszenia do tego ubezpieczenia a ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustały okoliczności mające wpływ na podleganie temu ubezpieczeniu.
Po dokonaniu zgłoszenia do ubezpieczenia w jednostce KRUS i przekazaniu danych ze zgłoszenia do NFZ osoba taka dopiero nabywa uprawnienia do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast członek rodziny korzysta z ubezpieczenia osoby, która dokonała zgłoszenia, gdyż za niego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 

WAŻNE !
Składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna z wyjątkiem, gdy rolnik lub domownik objęty jest ubezpieczeniem w krajach UE, wówczas składka naliczana jest dziennie.
 


15.06.2022

Rozstrzygniecie konkursów KRUS

 

Drodzy Rolnicy,

Chcieliśmy poinformować Was, że zakończył się etap trzech konkursów o zasięgu krajowym: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne dla rolników oraz Ogólnopolski Konkurs na Rymowankę.

I. Uprzejmie informujemy, iż laureatami etapu wojewódzkiego tegorocznego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem: ,,Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” zostali:

w I grupie wiekowej (klasy 0-3):
I miejsce - Paweł Drobny, klasa I, Szkoła Podstawowa w Strzeleczkach, powiat krapkowicki - Placówka Terenowa w Strzelcach Opolskich,
II miejsce - Anna Henzel, klasa I, Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach, powiat kędzierzyńsko-kozielski - Placówka Terenowa w Głubczycach,
III miejsce - Paulina Surmińska, klasa II, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szybowicach, powiat prudnicki - Placówka Terenowa w Nysie,
Wyróżnienie – Błażej Jeger, klasa III, PSP w Starych Budkowicach, powiat opolski – ZPRO w Opolu,
Wyróżnienie – Amelia Wojtera, klasa I, Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce, powiat oleski – Placówka Terenowa w Oleśnie,
w II grupie wiekowej (klasy IV-VIII):
I miejsce – Waleria Gabor, klasa V, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie, powiat prudnicki - Placówka Terenowa w Nysie,
II miejsce - Julia Kanz, klasa VII, Szkoła Podstawowa z ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni, powiat opolski – ZPRO w Opolu,
III miejsce – Mikołaj Drozd, klasa VII, Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubszy, powiat brzeski - Placówka Terenowa w Brzegu.
Wyróżnienie – Milena Kozieł, klasa VIII, Szkoła Podstawowa nr 1 w Głubczycach, powiat głubczycki – Placówka Terenowa
w Głubczycach,
Wyróżnienie – Nikola Gruca, klasa IV, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej, powiat namysłowski – Placówka Terenowa w Kluczborku.
II. Laureatami etapu wojewódzkiego III Ogólnopolskiego Konkursu Dla Dzieci na Rymowankę zostali:
I miejsce - Mikołaj Osuch – Gana 122, 46-320 Praszka
II miejsce - Kacper Poloczek - Łowkowice ul. Księdza Rigola 72, 46-211 Kujakowice Górne
III miejsce - Krzysztof Suchodolski – Tułowice ul. Ogrodowa 24, 49-130 Tułowice


III. Laureatami etapu wojewódzkiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne zostali:

- I miejsce – Państwo Renata, Wiesław i Szymon Kowalczyk z Bukowia, którzy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 207 ha, o profilu – produkcja mieszana.

II miejsce ex equo;

- Państwo Sylwia, Andrzej i Paweł Janczyszyn z Rożniątowa, którzy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 67 ha,
o profilu – produkcja mieszana.

- Państwo Urszula i Klaudiusz Goetz ze Strzeleczek, którzy prowadza gospodarstwo rolne o powierzchni 129 ha, o profilu mieszana.

- III miejsce – Państwo Aurelia i Klaudiusz Szwiec z Prężyny, którzy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 106 ha,
o profilu roślinnym.

Wyróżnienie
- Państwo Adela Józef i Roland Jantos z Kuniowa, którzy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 84 hektarów, o profilu roślinnym.
 


15.06.2022

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników


Nowelizacja ustawy, która weszła w życie 15 czerwca 2022 r. jest w dużej mierze odpowiedzią na postulaty rolników indywidualnych i organizacji rolniczych, które były zgłaszane od wielu lat. Wsłuchując się w te postulaty Rząd zaproponował kilka zmian. Najważniejszą jest zniesienie przepisu nakazującego zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej przez rolnika, który osiągnął wiek emerytalny, jeśli chce on mieć wypłaconą emeryturę w całości.
W praktyce oznacza to ułatwienia dotyczącego nabywania uprawnienia do emerytury rolniczej.
 

Do tej pory rolnik, który osiągnął wiek emerytalny, w celu uzyskania emerytury (tzn. części uzupełniającej emerytury) musiał zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. Przepis ten był uznawany na wsi za "krzywdzący" i był "ewenementem", bo w innym zawodzie nie ma nakazu wyzbycia się warsztatu pracy przy przechodzeniu na emeryturę. Rolnik, który przechodził na emeryturę, musiał pozbyć się gospodarstwa poprzez jego wydzierżawienie, sprzedaż bądź przekazanie ziemi potomkom.
Po wejściu w życie ustawy rolnik może otrzymywać emeryturę w pełnej wysokości
(bez zawieszania wypłaty części uzupełniającej emerytury), przy braku warunku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.


W wyniku poprawek w ustawie zmieniły się zasady zawieszenia renty.
Dotychczas przy ocenie czy emeryt lub rencista zaprzestali prowadzenia działalności rolniczej, nie uwzględniano gruntów wydzierżawionych na podstawie umowy pisemnej zawartej na co najmniej na 10 lat, której zawarcie potwierdził wójt (właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy) osobie niebędącej:
- małżonkiem emeryta lub rencisty, jego zstępnym lub pasierbem
- osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
- małżonkiem tych osób.


Po wejściu w życie nowelizacji przepis ten w ogóle nie ma już zastosowania do emerytów, a w przypadku rencistów będzie obowiązywał w nowym kształcie. Po zmianach w przypadku renty okresowej umowa dzierżawy może być zawarta na okres wskazany w decyzji Prezesa KRUS na okres przyznania tej renty osobie niebędącej: małżonkiem rencisty, osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym lub małżonkiem tych osób. Wymóg potwierdzenia zawarcia takiej umowy przez wójta (właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy) został utrzymany.

 
Z grona tych osób wykreślono więc zstępnych (dzieci, wnuki) i pasierbów. Dzięki temu przepisy tej ustawy pozwalają na zawarcie umowy dzierżawy z własnym dzieckiem, co umożliwia pobieranie renty w pełnej wysokości.
Ustawa wprowadza również rozwiązanie funkcjonujące obecnie w systemie powszechnym ubezpieczeń. Zgodnie
z wprowadzoną zmianą osoby z długim stażem ubezpieczeniowym (co najmniej 25 lat), które stały się całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym oraz nie osiągnęły wieku emerytalnego, nie będą pozbawione prawa do renty rolniczej, nawet jeśli w ostatnim okresie nie podlegały rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.


W wyniku zmian w ustawie KRUS wprowadzono także możliwość zaliczania, do wysokości części składkowej emerytury rolniczej, okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych albo okresów zastępczych form tej służby przypadających przed 1 stycznia 1999 r.
 


 

20.04.2022

Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej


Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U z 2021r. poz. 266 z późn. zm.) rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczaniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeżeli spełnia następujące warunki:
• złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności.
Oświadczenie można złożyć na wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1). Złożenie wniosku w tej formie do organu ewidencyjnego traktowane jest jak dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia
w KRUS.
Niezachowanie terminu na złożenie oświadczenia jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy jej prowadzeniu.
• jednocześnie nadal prowadzi działalności rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub dziale specjalnym;
• nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
• nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym
• kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza określonej kwoty granicznej (kwota graniczna za rok 2021 r. wynosi 3 604,00 zł).
Roczna kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

 

Rolnik lub domownik zobowiązany jest w terminie do 31 maja każdego roku po rozliczeniu roku podatkowego złożyć przedmiotowe zaświadczenia.


Jeżeli kwota tego podatku przekroczy „roczna kwotę graniczną”, a także jeżeli nie zostanie zachowany termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia, ubezpieczenie rolnika lub domownika ustanie z dniem, do którego rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć zaświadczenie/oświadczenie/ w jednostce Kasy chyba że ten rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem tego terminu.
Termin na złożenie zaświadczenia albo oświadczenia może zostać przywrócony na wniosek zainteresowanego, jeśli udowodni on że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych.


W przypadku zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy osoba ubezpieczona powinna zgłosić powyższy fakt w ciągu 14 dni od zaprzestanie prowadzenia działalności.
Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnej wysokości.

Opracowała:
Katarzyna Bunkiewicz
Kierownik Wydziału Ubezpieczeń
OR KRUS w Opolu

 


20.04.2022

Rolniku nie daj się kleszczom

 

„Rolniku nie daj się kleszczom!” – tak brzmi hasło kampanii prewencyjnej KRUS, której celem jest profilaktyka chorób odkleszczowych, obecnie najczęściej odnotowywanych chorób zawodowych rolników. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na przestrzeni ostatnich 10 lat odnotowała ponaddwukrotny wzrost liczby jednorazowych odszkodowań wypłaconych z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zakaźną chorobą zawodową, boreliozą.
Najwięcej kleszczy występuje w Polsce północnowschodniej. Spotkać je można praktycznie wszędzie: w lasach, na łąkach,
a także w miejskich parkach i ogrodach.
Około 30% kleszczy jest nosicielami krętka borelii, wywołującego niebezpieczną chorobę boreliozę.
Jako pierwsze objawy tej choroby mogą wystąpić m.in.: rumień wędrujący na skórze, gorączka, stany podgorączkowe, zaburzenia czucia, bóle głowy czy mięśni.
Nieleczona borelioza może wywołać nawet zapalenie nerwów lub mózgu.
Kasa od wielu lat prowadzi działania prewencyjne, ukierunkowane na propagowanie wśród rolników wiedzy o sposobach ograniczenia ryzyka ukąszenia przez kleszcze oraz zasadach postępowania w przypadku, gdy do niego dojdzie.
Rolnicy, podobnie jak leśnicy, z uwagi na miejsce i charakter pracy, są szczególnie narażeni na choroby odkleszczowe. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zachorowaniu jest niedopuszczanie do pogryzienia przez tego pajęczaka. Dlatego ważne jest przestrzeganie zasad, które to ryzyko minimalizują.
Pamiętajmy o:
• szczelnym okrywaniu ciała (koszula z długim rękawem, zasłaniająca dekolt, spodnie z długimi nogawkami, długie skarpety, kryte buty, nakrycie głowy) – szczególnie podczas wykonywania prac na użytkach zielonych oraz w lesie i stosowaniu ubrań
w jasnym kolorze, gdyż łatwiej na nich dostrzec kleszcze;
• niesiadaniu bezpośrednio na trawie, pniu itp.;
• chodzeniu po przetartych szlakach – unikaniu wysokich traw i zarośli;
• wzmożonej ostrożności w okresach szczególnej aktywności kleszczy, tj. między majem a listopadem;
• stosowaniu środków odstraszających kleszcze, tzw. repelentów;
• dokładnym sprawdzeniu całego ciała po powrocie do domu z miejsc, gdzie bytują kleszcze.

Jeżeli na skórze znajdziesz żerującego kleszcza, usuń go jak najszybciej, samodzielnie bądź u lekarza!
Jak usunąć kleszcza w domu?
• wysterylizować spiczastą pęsetę bądź kartę do usuwania kleszczy;
• uchwycić pajęczaka jak najbliżej powierzchni skóry;
• delikatnie, ale stanowczo pociągnąć przeciwnie do kierunku wkłucia i wyciągać, aż widoczna będzie jego głowa;
• po wyjęciu kleszcza, umieścić go na kartce i sprawdzić, czy został usunięty w całości;
• miejsce po usunięciu kleszcza przemyć środkiem odkażającym;
• po usunięciu kleszcza dokładnie umyć ręce, najlepiej mydłem antybakteryjnym.

W przypadku wystąpienia rumienia, opuchlizny lub objawów grypopodobnych należy jak najszybciej udać się do lekarza i koniecznie poinformować o ukąszeniu przez kleszcza!!!


Jeżeli istnieje podejrzenie, że kleszcz nie został usunięty w całości lub po usunięciu występują jakiekolwiek niepokojące objawy, należy skonsultować się z lekarzem. Ważna jest obserwacja organizmu, ponieważ początkowe objawy boreliozy mylone są często ze stanami grypowymi. Charakterystycznym objawem zakażenia boreliozą jest rumień, który pojawia się na skórze, wokół miejsca ukąszenia.


Ministerstwo Zdrowia zaleca wykonywanie szczepień przeciwko KZM m.in. u rolników narażonych na wystąpienie tej choroby. Obecnie na rynku dostępne są szczepionki, po których odporność nabywa się po zwykle po podaniu dwóch dawek, jednak zalecane jest podanie trzech. Szczepienie wymaga dawki przypominającej co pięć lat. O podaniu dostępnych na rynku szczepionek decyduje lekarz, wykluczając ewentualne przeciwskazania.

 
Rolniku pamiętaj !
Prewencja jest skutecznym sposobem na uniknięcie przykrych skutków choroby.

Źródło:
www.krus.gov.pl

 


Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
Informacja dot. wypadków przy pracy rolniczej


 

22.03.2022

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2022 roku

 

Prezes KRUS komunikatem z dnia 17 lutego 2022 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1.084 zł 58 gr (wzrost o 7%).
 

Poznaliśmy już kwoty przewidziane od 1 marca 2022 r.
 

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej przez indywidualne wskaźniki wymiaru świadczenia (dla części składkowej i dla części uzupełniającej) - ustalone odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy.
 

Waloryzacja emerytury podstawowej polega na jej pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami emerytalnymi, który w 2022 r. wynosi 7%.
Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2022 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 1.084 zł 58 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia.
 

W taki sposób od dnia 1 marca 2022 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2022 r. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) wysokość świadczenia będzie niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2022 r. 1.338,44 zł) – Kasa podwyższy je z urzędu do kwoty 1.338,44 zł.
 

Do kwoty 1.338,44 zł nie zostaną podwyższone:
a) emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),
b) świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
c) emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
d) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

- Od dnia 1 marca 2022 r. – do kwoty 1.338,44 zł – wzrasta kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
- Od dnia 1 marca 2022 r. ponownemu obliczeniu z urzędu ulegają świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć kwoty 1.896,13 zł miesięcznie.
- Od dnia 1 marca 2022 r. ponownemu obliczeniu z urzędu ulegają świadczenia wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Łączna kwota emerytury/renty rolniczej (z uwzględnieniem nowej kwoty dodatku równego różnicy między kwotą świadczeń przyznanych przez państwa członkowskie UE/EFTA, a najniższą emeryturą w Polsce) oraz świadczeń przyznanych przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem wyrównawczym nie może przekroczyć kwoty 2.676,88 zł miesięcznie.
- Od 1 marca 2022 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:
• dodatek pielęgnacyjny – 256 zł 44 gr,
• dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 384 zł 66 gr,
• dodatek kombatancki – 256 zł 44 gr,
• dodatek za tajne nauczanie – 256 zł 44 gr,
• ryczałt energetyczny – 192 zł 58 gr,
• dodatek kompensacyjny – 38 zł 47 gr,
• dodatek dla sieroty zupełnej – 481 zł 97 gr,
• świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 256 zł 44 gr,
• świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 256 zł 44 gr,
• dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 981 zł 81 gr.

WAŻNE:
Decyzje o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2022 r. (czyli tzw. waloryzacyjne) zostaną wysłane w kwietniu br. wraz z decyzjami dot. przyznania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.


Przewiduje się, że waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2022 r. objętych zostanie około 1,02 mln emerytów i rencistów.

Opracowano na podstawie Informacji Biura Świadczeń C /KRUS
Opracowała
Iwona Porowska
Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu

 


22.03.2022

 

Zmiany w definicji „wolnego zawodu”

Z dniem 1 stycznia 2022 r. znowelizowano art. 4 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie definicji pojęcia „wolny zawód”.

„Wolny zawód” oznacza pozarolniczą działalności gospodarczą wykonywaną osobiście przez: tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych oraz rzeczników patentowych, przy czym osobiste wykonywanie wolnego zawodu oznacza działalność bez zatrudniania innych osób na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Od 1 stycznia 2022 r. w rozumieniu przepisów podatkowych „wolnym zawodem” nie jest działalność prowadzona przez: lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych oraz nauczycieli.
W związku z powyższym rolnicy i domownicy rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w wyżej wymienionym zakresie na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców jako osoby fizyczne nie będą już uznawane jako wykonujące wolny zawód a zatem będą mogły kontynuować podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników o ile spełnią inne warunki określone w art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rodników (Dz. U. z 2021r. poz. 266 z późn. zm.)

 


10.02.2022

Od 2022 roku emerytury i renty z KRUS będą wyższe

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w wyniku zmian podatkowych wprowadzonych od 1 stycznia 2022 roku, emerytury i renty oraz rodzicielskie świadczenia uzupełniające ustalone w kwocie od ok. 484 zł do 2 500 zł miesięcznie (stanowi to ok. 98% wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych) - wypłaca w kwocie wyższej niż w 2021 r.

Osobom, które otrzymują część świadczenia z uwagi na niezaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej  - od 1 stycznia 2022 r. Kasa wypłaca świadczenie w dotychczasowej wysokości - dotyczy to emerytury i renty w kwocie nieprzekraczającej 484 zł miesięcznie.

 

Tylko ok. 0,1% świadczeniobiorców Kasy uprawnionych do emerytur i rent w kwocie powyżej 4 920 zł i nieprzekraczającej 12 800 zł miesięcznie - w styczniu otrzymało świadczenie nieco niższe niż w 2021 r. Natomiast Kasa podkreśla, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazywania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zmieniającego technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy – Kasa przeliczyła wysokość zaliczki potrąconej takim osobom i w lutowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych otrzymały one zwrot nadpłaty podatku za styczeń.

Od lutego od takich świadczeń emerytalno-rentowych Kasa będzie potrącać zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach obowiązujących do końca 2021 r.

W związku z powyższym KRUS informuje, że w efekcie nowych rozwiązań ok. 98% osób uprawnionych do emerytur, rent oraz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, będzie otrzymywało świadczenia w kwocie wyższej, a ok. 2% osób – w wysokości dotychczasowej.

 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105)

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. poz. 28).

 

Opracowała:

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń

 


10.02.2022

Ubezpieczenie społeczne rolników dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz powołanych do składu rad nadzorczych

 

Zgodnie  art. 5b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz. U. z 2021r. poz.266 z późn.zm) podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników rolnik i domownik może jednocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu w dwóch systemach: powszechnym w ZUS i rolniczym pod warunkiem:

· podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania wymienionych umów lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej,

· nieprzekroczenia w rozliczeniu miesięcznym kwoty minimalnego wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego za dany okres.

 

Kwota minimalnego wynagrodzenia na  2022 r. wynosi 3 010,00 zł.

Rolnicy i domownicy, którzy spełniają  wyżej wymienione warunki, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w Kasie oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone w Kasie.

 

Ważne!

Fakt podjęcia wyżej wymienionych aktywności należy zgłaszać na bieżąco Kasie, ponieważ może mieć on wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby zainteresowanej, jak i członków jej rodziny zgłoszonych przez nią do tego ubezpieczenia. Rolnicy i domownicy w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przy jednoczesnym podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, nie mają możliwości korzystania z prawa do finansowania ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.

W sytuacji spowodowanej ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego  okresowo (tj. w okresie zamkniętym od-do) z uwagi na przekroczenie kwoty przychodu, nie powoduje konieczności składania ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Rolnicy i domownicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników i jednocześnie prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, dodatkowo mogą podjąć zatrudnienie w wyżej wymienionych formach i pozostać w ubezpieczeniu społecznemu rolników jeżeli spełnione zostały warunki art. 5b  (wymienione wcześniej) oraz art. 5a ustawy tzn.

· podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata;

· złożyli oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;

· jednocześnie nadal prowadzą działalności rolniczą lub stale pracują w gospodarstwie rolnym;

· nie są pracownikami i nie pozostają w stosunku służbowym;

· nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

· kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy nie przekroczy kwoty 3 604,00 zł (za 2021 r.).

 

Opracowała:

Katarzyna Bunkiewicz

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

 


10.02.2022

Kości i stawy też rolnika sprawy

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi kampanie społeczne na rzecz zmniejszenia liczby najczęściej występujących zdarzeń  i zachorowań.

 

„Kości i stawy też rolnika sprawy” – to hasło jednej z kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, której celem jest zwrócenie uwagi na przyczyny chorób i urazów układu mięśniowo-szkieletowego, które poza dolegliwościami zwiększają ryzyko wypadku przy pracy rolniczej.

Choroby układu ruchu stanowią poważny problem społeczno-ekonomiczny, a ich powszechne występowanie sprawia, że są zaliczane do chorób społecznych. Bóle mięśni, stawów i kości są wynikiem zaburzeń mięśniowo-szkieletowych obejmujących szeroki zakres problemów zdrowotnych. Najczęściej dotyczą: pleców (odcinka lędźwiowego kręgosłupa), szyi (odcinka szyjnego kręgosłupa), ramion oraz kończyn górnych i dolnych. Wynikają zwykle z chronicznego przeciążenia organizmu, a w szczególności kręgosłupa i prowadzą do powstawania mikrourazów oraz przyspieszenia zmian zwyrodnieniowych.

Rolnicy, ze względu na charakter wykonywanej pracy, są szczególnie narażeni na występowanie chorób układu ruchu. Kasa rokrocznie odnotowuje kilka, a czasem kilkanaście typów chorób zawodowych, dotyczących obwodowego układu nerwowego oraz układu ruchu, wywołanych sposobem wykonywania pracy. Mimo zwiększonej w ostatnich latach mechanizacji, a nawet automatyzacji prac w tym sektorze produkcji, która umożliwiła wyeliminowanie wielu uciążliwych prac ręcznych, rolnicy wciąż narażeni są na nadmierny wysiłek fizyczny, który prowadzi do zmian chorobowych. Zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania układu ruchu są: ciężka praca fizyczna, pozostawanie przez długi czas w nienaturalnej pozycji (długotrwałe zginanie, skręcanie tułowia, klęczenie, kucanie, itp.), przenoszenie ciężkich przedmiotów i ładunków, wibracje podczas transportu, oddziaływanie maszyn, powtarzalna i monotonna praca, a także zmienne warunki pogodowe (zimno, wilgoć). Przyczynami problemów zdrowotnych kręgosłupa mogą być również nagłe, gwałtowne ruchy wykonywane przez człowieka, szarpnięcie przez zwierzę, a także przewlekły stres, który powoduje napięcie mięśni. Kolejnym powodem jest niedostosowywanie wykonywanych prac do możliwości i stanu zdrowia rolnika. Stan chorobowy narządów ruchu objawia się między innymi drętwieniem kończyn, ograniczeniem swobody ruchu i różnego rodzaju bólami.

Ważne!

Nasilenie dolegliwości bólowych może prowadzić do okresowej lub trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie, a nawet być przyczyną wypadku przy pracy rolniczej!

Aby zapobiec chorobom układu ruchu, należy:

· stosować właściwą technikę podnoszenia i przenoszenia wg zasady: podnoś ładunki oburącz, jak najbliżej ciała, na zgiętych kolanach, z wyprostowanymi plecami (tułowiem), unikając obciążenia jednostronnego;

· organizować ergonomiczne stanowisko pracy przez właściwy dobór narzędzi pracy na stanowisku oraz ich rozmieszczenie w sposób łatwo dostępny, co znacznie ułatwi pracę i pozwoli zredukować do minimum konieczność wykonywania czynności takich jak: skręty i zginanie tułowia, zginanie nadgarstków, unoszenie rąk ponad głowę, łokci ponad obręcz barków;

· ograniczyć do minimum ręczne prace transportowe, korzystać z narzędzi pomocniczych (wózków, taczek, krążków linowych, transporterów itp.), dzielić ładunki na mniejsze części, korzystać z pomocy drugiej osoby przy przenoszeniu ładunków o większej masie. 

· Przestrzegać norm podnoszenia i przenoszenia ładunków: praca stała – 12 kg dla kobiet, 20 kg dla mężczyzn; praca dorywcza: kobiety – 20 kg, mężczyźni – 50 kg;

· stosować przerwy w pracy w celu odciążenia mięśni przez odpoczynek lub zmianę rodzaju wykonywanej pracy (praca urozmaicona);

· dostosować tempo pracy do swoich możliwości i predyspozycji;

· kontrolować stan zdrowia – przynajmniej raz w roku udać się do lekarza pierwszego kontaktu, zadbać o systematyczną aktywność ruchową;

· unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami, szczególnie z dużymi osobnikami;

· zapobiegać urazom układu ruchu – stosować zawsze czyste obuwie, dostosowane do wykonywanej pracy, usztywniające staw skokowy z podeszwą antypoślizgową. 

· Korzystać z bezpiecznych drabin przy pracach na wysokości, stosować zabezpieczenia przed upadkiem (szelki bezpieczeństwa z linką – przy pracach na wysokości powyżej 2m); przy wchodzeniu i schodzeniu z ciągników, maszyn i przyczep korzystać z drabinek, podestów, uchwytów zamontowanych fabrycznie).

 

Poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. 

 

Opolski Oddział KRUS zaprasza mieszkańców wsi do udziału w działaniach prewencyjnych, m.in. szkoleniach, pokazach, wystawach, konkursach, organizowanych systematycznie w każdym powiecie naszego województwa przez Placówki Terenowe Kasy.

 

Głównym celem organizowanych działań jest propagowanie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie, ale także przekazywanie informacji służących podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa podczas wypoczynku. Udział w spotkaniach jest dobrowolny i bezpłatny.

 

Elementami, które poprawiają atrakcyjność organizowanych szkoleń, są m.in.: pokazy sprzętu elektrycznego, pokazy odzieży ochronnej, pokazy pierwszej pomocy prowadzone przez ratowników z jednostek OSP.

 

Dużą popularnością cieszą się konkursy, w których można otrzymać nagrody, służące poprawie bezpieczeństwa w pracy (narzędzia, sprzęt elektryczny, artykuły ochrony osobistej, taczki, wózki, maty, pasy bezpieczeństwa, taśmy antypoślizgowe, itp.).

 

Informacje o planowanych wydarzeniach zamieszczane są na stronie: https://wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl/

 

Opracowanie:

Joanna Skuratowicz,

Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu

Na podstawie  materiałów informacyjnych KRUS

 

 

Drodzy rolnicy,

Bezpieczeństwo jest wartością, która nie ma sobie równych, dlatego zachęcam do stałej uwagi i stosowania rozwiązań, które zminimalizują ryzyko jakichkolwiek urazów, niemal do zera.

W celu zapobiegania wypadkom podczas wykonywania pracy w gospodarstwie zachęcam do korzystania z publikacji
o tematyce prewencyjnej, zamieszczonych na głównej stronie KRUS.  Znajdziecie w nich Państwo szereg praktycznych porad
i zaleceń, dzięki którym unikniecie m.in. przeciążeń i urazów układu ruchu. Pomocne mogą być także Listy kontrolne, które są zbiorem praktycznych wskazówek i podpowiedzi, na co zwrócić uwagę wykonując różne prace w gospodarstwie, a także co zrobić, by uniknąć upadków i innych niebezpiecznych zdarzeń.

W okresie trwającej pandemii życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, spokoju, udanych zbiorów, korzystnych decyzji przynoszących profity oraz pomyślności na co dzień.

Korzystajcie Państwo z gotowych publikacji prewencyjnych, przygotowanych z myślą o Was, o Waszym bezpieczeństwie
i spokoju Waszych rodzin.

 

 

Lech Waloszczyk

Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

 


 

13.01.2022
LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ A JEŻELI LECZYĆ TO POPRZEZ REHABILITACJĘ KRUS

Drodzy rolnicy,
W trosce o Wasze zdrowie oraz dobrostan w Nowym Roku 2022 pragniemy przypomnieć o stale obowiązującej prawdzie, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”.
Apelujemy !
Aby kolejny rok pracy w gospodarstwach mógł upłynąć bezpiecznie, przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa, a także nie powierzajcie prac zabronionych dzieciom do 16 roku życia.
Obsługa maszyn i urządzeń, zwierząt, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, przenoszenie ciężkich przedmiotów czy wykonywanie czynności na wysokości niosą ze sobą ryzyko dla zdrowia i życia rolników i osób trzecich. Można zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia tych problemów, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i identyfikując zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych. Mniej tych niepożądanych zdarzeń to również mniej osobistych, społecznych i finansowych kosztów wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.
W tak trudnym czasie, związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19, gdy nasze kontakty z ludźmi i światem uległy znaczącemu ograniczeniu KRUS zachęca, by wolny czas poświęcić na poszerzenie wiedzy o zagrożeniach wypadkowych i zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Zapraszamy do wykonania w gospodarstwie tzw. list kontrolnych, a także do skorzystania z bogatej oferty publikacji, dostępnych na stronie internetowej Kasy. W materiałach edukacyjnych omówione zostały zasady bezpieczniej pracy oraz sposoby minimalizowania ryzyka wystąpienia wypadku podczas pracy rolniczej oraz chorób zawodowych.

A JEŻELI WASZ STAN ZDROWIA WYMAGA REHABILITACJI, ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY LECZNICZEJ
W CENTRACH REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS.

Obecnie wszystkie Centra Rehabilitacji KRUS prowadzą swoją działalność, zachowując obowiązujące wytyczne dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego. Ogólne zasady kierowania pacjentów na rehabilitację nie uległy zmianie. Jednakże, w związku z panującym stanem epidemii, warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, zleconego przez CRR, do którego kierowany jest pacjent, wykonanego nie wcześniej niż 4 dni przed wyjazdem. Wykonanie testu jest bezpłatne.

Uprawnionymi do rehabilitacji leczniczej są:

- Rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zagrożeni całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolnicy uznani okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy rokują jej odzyskanie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji
- Dzieci rolników, jeśli przynajmniej jeden z rodziców jest uprawniony do świadczeń KRUS. W ubiegłym roku rehabilitacja dzieci została odwołana z uwagi na panującą pandemię.

Aby skorzystać z rehabilitacji należy spełniać jeden z warunków:
- podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
- podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiego na wniosek w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej),
- mieć ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.

Podstawą skierowania na turnus jest:

• wniosek o skierowanie sporządzony przez lekarza POZ prowadzącego pacjenta lub
• prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy\komisji lekarskiej KRUS o przyznanym przedłużonym zasiłku chorobowym z tytułu niezdolności do pracy powyżej 180 dni albo okresowej renty rolniczej.

Rehabilitacja nie obejmuje emerytów oraz osoby przebywające na rencie stałej.

Osoba skierowana otrzymuje zwrot kosztów przejazdu do zakładu rehabilitacji w postaci ryczałtu za najtańszy środek transportu w jedną stronę.
Rehabilitacja lecznicza w KRUS jest dobrowolna i realizowana w warunkach stacjonarnych.
Wniosek złożony przez rolnika w Oddziale Regionalnym KRUS lub w Placówce Terenowej jest sprawdzany pod względem formalnym (pod kątem posiadanych uprawnień do korzystania ze świadczeń Kasy). Po ustaleniu uprawnień, wniosek podlega merytorycznej weryfikacji przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację. W przypadku pozytywnej decyzji uzgadniany jest termin wyjazdu.

Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym, służącym zachowaniu, poprawie lub przywróceniu zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, udzielanym w sześciu centrach rehabilitacji leczniczej zlokalizowanych na terenie całej Polski: Jedlcu, Horyńcu Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Kołobrzegu i Świnoujściu.
W zakładach KRUS wskazaniami do rehabilitacji leczniczej są schorzenia narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. W Kołobrzegu dodatkowo prowadzona jest rehabilitacja osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.
W Świnoujściu istnieje możliwość skorzystania z zabiegów leczących łuszczycę stawową, łuszczycę skóry oraz bielactwo. Warunkiem skorzystania z zabiegów jest posiadanie w dniu przyjazdu Karty zleceń naświetlania wystawionej przez specjalistę dermatologa.

Ponadto KRUS uruchomił nowy profil rehabilitacji dla ubezpieczonych po przebytej chorobie COVID-19, prowadzony w dwóch centrach leczniczych:
1) w Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu
2) w Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie

Program leczenia przewiduje:
a) zabiegi rehabilitacyjne, prowadzone zgodnie ze standardami rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19, m.in. treningi wydolnościowe, treningi stacyjne, ćwiczenia oddechowe, zabiegi z zakresu hydroterapii, fizykoterapii, itp. ,
b) zapewnienie programu przeciwstresowego, jako wsparcie zdrowia psychicznego po przebytej chorobie (na skutek sytuacji stresowych, lękowych, depresyjnych, powstałych m.in. w związku z brakiem możliwości wzięcia pełnego oddechu, lęku o życie, itp.)

Celem rehabilitacji pocovidowej jest:
a) zmniejszenie objawów chorobowych,
b) poprawa wydolności wysiłkowej i sprawności fizycznej,
c) złagodzenie lęku i depresji po przebytej chorobie,
d) poprawa jakości życia,
e) edukacja pacjenta w zakresie m.in. zwiększenia wiedzy na temat optymalnego postępowania z chorobą, rozpoznawania symptomów zaostrzenia stanu chorobowego.

Podczas trwającego 21 dni turnusu pacjent poddawany jest rehabilitacji leczniczej w ciągu 17 dni zabiegowych. W czasie pobytu ma zapewnioną całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, a w miarę potrzeby może być skierowany na niezbędne badania pomocnicze. Całkowity koszt zabiegów rehabilitacyjnych, zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki medycznej ponosi KRUS.

Powrót rolnika do czynnego życia zawodowego oraz poprawa jego zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, to jedno z najważniejszych zadań, które KRUS stawia sobie jako instytucja ubezpieczeniowa realizująca program profilaktyczno-rehabilitacyjny.

Opracowanie:
- materiały opracowane przez KRUS
- Ewelina Jaskuła
Główny Specjalista
Samodzielnego Referatu Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
OR KRUS w Opolu


Serdecznie zachęcam do składania wniosków o rehabilitację do Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu lub najbliższej Placówki Terenowej. Czeka na Państwa bogata oferta zabiegów w Centrach Rehabilitacji Rolników w całej Polsce, a realizacja programu medycznego zapewni szybszy powrót do zdrowia.

Lech Waloszczyk
Dyrektor
OR KRUS w Opolu

 


13.01.2022

Zmiana zasad regulowania składek KRUS dla rolników, którzy są płatnikami podatku od towaru i usług (VAT)

Od 1 stycznia 2022 r. dla rolników będących płatnikami podatku VAT udostępnione zostały specjalne rachunki bankowe, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne.
Rolnik będący płatnikiem podatku VAT i dokonujący opłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub na ubezpieczenie zdrowotne musi zastąpić dotychczas wykorzystywany numer rachunku bankowego (zamieszczony na przesłanym nakazie płatniczym) na odpowiedni numer rachunku, który został wysłany do wszystkich płatników wraz z nakazami za I kwartał 2022 r.

Jeżeli płatność z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub ubezpieczenie zdrowotne zostanie dokonana na dotychczas wykorzystywany numer rachunku bankowego, to przelew zostanie zrealizowany, jednak nie zostaną wykorzystane środki zgromadzone na rachunku VAT.

W momencie realizacji płatności saldo rachunku VAT będzie niezerowe, to środki zostaną pobrane z tego rachunku (do wysokości salda).

Ważne!
Dokonując wpłaty składek (przelewu), koniecznie należy podać odpowiedni numer rachunku bankowego, a także identyfikator płatnika składek (numer UNO) lub pełne dane osobowe, pozwalające na identyfikację płatnika składek (osoby ubezpieczonej). Wskazanie wyłącznie imienia i nazwiska nie pozwoli na ustalenie właściwej osoby w systemie informatycznym KRUS.
Brak możliwości identyfikacji płatnika (osoby ubezpieczonej spowoduje konieczność zwrotu wpłaty na konto, przez co składka nie zostanie opłacona.

Opracowała:
Katarzyna Bunkiewicz
Kierownik Wydziału Ubezpieczeń
OR KRUS w Opolu

 


13.01.2022

Nowe kwoty świadczeń w 2022 r.
Jednorazowe odszkodowanie z KRUS oraz zasiłek chorobowy


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2021 r., poz.2396) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego.

Odszkodowanie z KRUS w 2022 roku dla rolnika i pomocnika rolnika
Od 1 stycznia 2022 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynosi 1.033 zł. za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. O wysokości jednorazowego odszkodowania decyduje data wydania ostatecznej decyzji przyznającej to świadczenie.
Ponadto, KRUS przypomina, że od 18 maja 2018 r. prawo do jednorazowego odszkodowania przysługuje ubezpieczonemu pomocnikowi rolnika, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.

Zasiłek chorobowy z KRUS w 2022 roku.
Wyższe kwoty świadczeń uwzględniają nie tylko odszkodowanie z KRUS, ale także zasiłek chorobowy. Od dnia 1 stycznia 2022 r. zostaje podwyższony on do wysokości 20 zł. za każdy dzień niezdolności do pracy. Kasa przypomina, iż prawo do zasiłku chorobowego ubezpieczony nabywa po przechorowaniu 30 dni ciągłej niezdolności do pracy, udokumentowanych na podstawie zwolnień lekarskich wystawianych przez lekarza leczącego, które wpływają elektronicznie do właściwych jednostek organizacyjnych KRUS.
Podwyższeniu uległ też zasiłek chorobowy w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do wysokości 30 zł. za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni. Jednocześnie KRUS w odniesieniu do zasiłku chorobowego przypomina, że ubezpieczony posiada prawo do zasiłku chorobowego po przechorowaniu 30 dni. Przy czym, niezdolność do pracy powinna być zachowana w sposób ciągły na podstawie zwolnień lekarskich przekazanych do KRUS.
Podsumowując, od 1 stycznia 2022 r. rolnikom przysługuje odszkodowanie z KRUS i zasiłek chorobowy w nowych kwotach.


Opracowała:
Iwona Porowska
Kierownik Wydziału Świadczeń


 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku