strona główna

Rząd usłyszy głos powiatów 

 

We wtorek, 8 listopada, Starostwo Powiatowe w Kluczborku będzie gospodarzem Konwentu Starostów Województwa Opolskiego z udziałem władz Związku Powiatów Polskich. Głównym tematem spotkania będzie sytuacja finansowa powiatów w regionie i w kraju, w których budżetach rząd szuka oszczędności, choć zadłużenie samorządów stanowi niewiele ponad jedną dziesiątą długu publicznego.

Na spotkaniu w Kluczborku zostanie też między innymi opracowane stanowisko powiatów polskich w sprawie nowej ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która wymusza nowe wydatki i zwiększenia zatrudnienia, na co samorządy nie mają środków we własnych budżetach.

Ze względu na wagę poruszanych tematów oraz fakt, że opracowane w czasie Konwentu stanowiska dotyczą wszystkich powiatów w kraju swoją obecność potwierdzili: Andrzej Płonka, wiceprezes Zarządu Powiatów Polskich oraz Marek Wójcik, zastępca sekretarza generalnego Związku Powiatów Polskich.

Konwent odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego, przy ul. Katowickiej 1 (sala konferencyjna – II piętro, wejście od strony parkingu wewnętrznego). Początek obrad godzina 10.00.

A w programie spotkania:

Analiza ryzyka wystąpienia zagrożeń w gospodarce finansowej powiatów województwa opolskiego w odniesieniu do okresu zakończenia roku budżetowego 2011 oraz projektów uchwał budżetowych na 2012 rok

- wskaźniki zadłużenia, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2010 roku, w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.
- relacja skumulowanego zadłużenia do dochodów.
- stosunek spłaty przypadających na dany rok budżetowy rozchodów i wydatków dotyczących zobowiązań finansowych jst do planowanych dochodów budżetu jst na ten rok.
- brak nadwyżki operacyjnej.
- wystąpienie zobowiązań wymagalnych.
- wskaźnik obciążenia dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługa zadłużenia.


(tę część spotkania poprowadzi przedstawiciel Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu)

Regulacja zawarta w art. 242 ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do skutków planowania budżetowego oraz realizacji zaplanowanych dochodów, wolnych środków, nadwyżki budżetowej i wydatków budżetu.

Stanowisko powiatów polskich w sprawie nowej ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Informacja o podejmowanych działaniach przez ZPP w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2010 roku, w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.

Informacja o przebiegu sporu sądowego w sprawie zwrotu środków finansowych za wydane karty pojazdu.

Bieżąca informacja o działaniach podejmowanych przez ZPP – sprawy różne.


(tę część poprowadzą: wiceprezes zarządu ZPP - Andrzej Płonka i zastępca sekretarza generalnego ZPP - Marek Wójcik)


 

Oprac. Monika Kluf
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku