strona główna

13.06.2019

Konkurs na dyrektora PODN

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu w Kluczborku ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, ul. Byczyńska 7, 46-200 Kluczbork.

1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045).

2. Oferty kandydatów przystępujących do konkursów powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,


3) oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko,
b) data i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),


4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy pedagogicznej lub dydaktycznej (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne potwierdzające okres zatrudnienia),


5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,


6) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.
z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.),


7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,


8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,


9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,


10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458, z późn. zm.),


11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,


12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego,


13) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,


14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

3. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w punktach 4-7, 11 i 12.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji i dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku”
w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, przy ul. Katowickiej 1 (Biuro Obsługi Klienta) lub drogą pocztową na adres Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, do dnia 27 czerwca 2019 r., do godz. 15.00.

5. O zachowaniu terminu dla przesyłek pocztowych i kurierskich decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Kluczborku.


6. Złożenie oferty po terminie lub brak któregokolwiek ze wskazanych w ogłoszeniu dokumentów skutkuje odmową dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego.


7. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

8. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w postaci papierowej przez przewodniczącego komisji konkursowej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.


9. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Kluczborku.


10. Informacja nt. danych osobowych dla osób biorących udział w konkursie na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO) informujemy, iż:

 

1) Administratorem danych osobowych jest Starosta Kluczborski, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, tel. 77 418 52 18,
e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl.
2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej oferty konkursowej, zgodnie z Rozporządzeniem Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587).
3) Odbiorcą danych osobowych jest Komisja konkursowa powołana przez organ prowadzący zgodnie z przepisami prawa oraz Zarząd Powiatu w Kluczborku.
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2018, poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
5) Przysługują Państwu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych.
6) Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie Rozporządzenia Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587).


 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku