strona główna

11.03.2019

Konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych Powiatu Kluczborskiego

Zarząd Powiatu w Kluczborku ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i placówek oświatowych Powiatu Kluczborskiego:
1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku, ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczborku.
2. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku (dawniej Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego), ul. Konopnickiej 11, 46-200 Kluczbork.

1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku, Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku (dawniej Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku) może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597).

2. Oferty kandydatów przystępujących do konkursów powinny zawierać:
 

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki oświatowej, której konkurs dotyczy,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego lub
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata:

a) imię (imiona) i nazwisko,
b) data i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne potwierdzające okres zatrudnienia),
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.
z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.)
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458, z późn. zm.),
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2186 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego -
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. Nr 164, poz. 1668 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.3. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w punktach 4-7, 12 i 13.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem do korespondencji i dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko dyrektora …………………………….………………………….………………”
(nazwa szkoły/placówki)
w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, przy ul. Katowickiej 1 (Biuro Obsługi Klienta) lub drogą pocztową na adres Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, do dnia 1 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.

5. O zachowaniu terminu dla przesyłek pocztowych i kurierskich decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Kluczborku.
6. Złożenie oferty po terminie lub brak któregokolwiek ze wskazanych w ogłoszeniu dokumentów skutkuje odmową dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego.
7. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

8. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w postaci papierowej przez przewodniczącego komisji konkursowej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.
9. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu
w Kluczborku.
10. Informacja nt. danych osobowych dla osób biorących udział w konkursie na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO) informujemy, iż:


1) Administratorem danych osobowych jest Starosta Kluczborski, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, tel. 77 418 52 18, e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl.
2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej oferty konkursowej, zgodnie z Rozporządzeniem Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587).
3) Odbiorcą danych osobowych jest Komisja konkursowa powołana przez organ prowadzący zgodnie z przepisami prawa oraz Zarząd Powiatu w Kluczborku.
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2018, poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
5) Przysługują Państwu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych.
6) Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie Rozporządzenia Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587).
 

 

więcej: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/?a=12081

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku