strona główna

Dyskutowali o kształceniu i rynku pracy

 

Ranga szkolnictwa zawodowego rośnie, a uczniowie coraz częściej dokonują wyboru szkoły dającej konkretny zawód. Aby na rynek pracy trafiali fachowcy o umiejętnościach i profesjach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, konieczne jest zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia przyszłych pracowników. To główne wnioski z konferencji „Kształcenie zawodowe wobec oczekiwań lokalnego rynku pracy”, która odbyła się 28 listopada w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.

Z inicjatywy Starosty Kluczborskiego – Piotra Pośpiecha, konferencję zorganizował Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku.
Podstawowym założeniem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi i pracodawcami w celu kształcenia adekwatnego do potrzeb powiatowego rynku pracy. Szerokie grono słuchaczy i prelegentów stanowili przedstawiciele przedsiębiorstw, szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, instytucji rynku pracy, instytucji zrzeszających pracodawców oraz przedstawicieli samorządów.


Konferencję otworzył Starosta Kluczborski, następnie Jolanta Krzysztowczyk – Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku - naświetliła sytuację w powiecie kluczborskim w obszarze szkolnictwa ponadgimnazjalnego, w tym zawodowego. O perspektywach demograficznych oraz rynku pracy Śląska Opolskiego mówili reprezentujący środowisko akademickie: dr hab. Agata Zagórowska prof. Politechniki Opolskiej, Kierownik Katedry Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej oraz prof. zw. dr hab. Robert Rauziński, również pracownik naukowy Politechniki Opolskiej. Temat konferencji w ujęciu regionalnym kontynuowała Katarzyna Pankiewicz doradca zawodowy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu.


Druga część konferencji poświęcona była kształceniu praktycznemu w szkołach we współpracy z zakładami pracy. Tu głos zabrali przedstawiciele największych kluczborskich zakładów pracy – FAMAK-u i WAGREM-u. Podkreślali, że w ich firmach funkcjonuje strategia pozyskiwania młodych i zatrzymania pracujących już pracowników, ponieważ pracodawcy zdają sobie sprawę, że kompetentni pracownicy stanowią o obliczu i wynikach przedsiębiorstwa.

Organizację kształcenia praktycznego w szkołach omówili: Mirosław Żuraw – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku oraz Adam Patelski – Kierownik Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku.

Podczas konferencji głos zabrali również przedstawiciele instytucji rynku pracy: Anna Sadowska i Jacek Czuczejko z Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku oraz pan Tomasz Górny Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Komendzie Wojewódzkiej OHP w Opolu. Temat poradnictwa zawodowego w polskim systemie oświaty przybliżyła słuchaczom Małgorzata Prokop - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu, natomiast praktyczne funkcjonowanie Szkolnego Ośrodka Kariery przedstawił Adam Patelski, który jest również doradcą zawodowym w ZSP Nr 1 w Kluczborku.

Wprowadzanie nowych kierunków kształcenia wiąże się z koniecznością zatrudnienia w szkołach specjalistów z danej dziedziny, o potrzebach kadrowych szkół zawodowych w kontekście nowych kierunków kształcenia mówiła pani Anna Dzierżan – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku oraz systemu kształcenia młodocianych pracowników przedstawił pan Wiesław Solarewicz – Dyrektor WODiDZ w Kluczborku.

Swoje oczekiwania, co do kształcenia zawodowego wobec szkoły oraz pracodawców wyrazili uczniowie ZSP Nr 1 w Kluczborku oraz ZSP Nr 2 - CKU w Kluczborku. Podkreślali, że podejmując pracę, czy odbywając praktykę, często przekonują się, że o ile z umiejętnościami teoretycznymi jest nieźle, to z praktycznymi zdobytymi w szkole raczej krucho. W związku z tym, od szkoły oczekują uzyskania umiejętności zawodowych i przygotowania do egzaminu zawodowego, natomiast doświadczenie woleliby zdobywać na zajęciach praktycznych u pracodawców, którzy zaoferowaliby im np. świadczenia dodatkowe (posiłki, stypendia itp.). Po podjęciu pracy młodzi ludzie chcą przede wszystkim godziwego wynagrodzenia.
Konferencję podsumował Starosta Piotr Pośpiech wyrażając opinię o konieczności ściślejszej współpracy szkół, zakładów pracy oraz instytucji rynku pracy w zakresie kształcenia zawodowego oraz organizacji praktyk i praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy, tak, aby kompetencje nabyte przez uczniów odpowiadały oczekiwaniom pracodawców.

Wnioski z konferencji:
1. Konieczność odbudowy prestiżu szkolnictwa zawodowego.
2. Prowadzenie stałego monitoringu rynku pracy we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kluczborku (wykorzystywanie w szkołach informacji i danych z PUP do planowania kierunków kształcenia i rozwoju szkolnictwa zawodowego)
3. Konieczność poszerzenia współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w zakresie praktycznej nauki zawodu.
4. Konieczność prowadzenia specjalistycznych zajęć praktycznych w zakładach pracy.
5. Rozwijanie bazy szkoleniowej w szkołach i placówkach oświatowych – modernizacja pracowni ćwiczeń praktycznych.
6. Konieczność podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych.
7. Zatrudnianie w szkołach szkolnych doradców zawodowych, już od poziomu gimnazjum.
8. Stworzenie Systemu Informacji i Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego w województwie.
9. Konieczność rozłożenia w czasie terminów egzaminów zawodowych w technikum.
10. Głównymi kryteriami wyboru pracownika przez pracodawcę są kryteria formalne tj.: posiadane kwalifikacje, wykształcenie, uprawnienia, ale równie ważne stają się predyspozycje osobowościowe tj.: uczciwość, kultura osobista, odpowiedzialność.
11. W niektórych zawodach bardziej istotne jest doświadczenie i konkretne umiejętności niż poziom wykształcenia.
12. W powiecie kluczborskim, jak i w całym województwie rośnie zainteresowanie kształceniem zawodowym.
13. Pracodawcy chętnie zatrudniają absolwentów.
14. Ponad połowa uczniów w wyborze szkoły kieruje się wyborami znajomych oraz sugestiami innych osób.
15. Istnieje konieczność włączenia środowisk akademickich do przekształceń szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
16. Konieczność wymiany informacji pomiędzy szkołami, a uczelniami wyższymi w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
17. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami powiatów: namysłowskiego, oleskiego oraz kluczborskiego dotyczące rozwoju szkolnictwa zawodowego w obszarze trzech powiatów.
18. Konieczność zwiększenia nakładów finansowych na edukację.
 

pobierz prezentacje:

Kształcenie zawodowe a kadra pedagogiczna (43 kB)

Sytuacja na lokalnym rynku pracy (1,96 MB)

Doświadczenia Ośrodków Dokształcania Zawodowego (2,40 MB)

Kształcenie zawodowe w powiecie kluczborskim (1,14 MB)

Kompetencje zawodowe uczniów w kontekście oczekiwań rynku pracy (364 kB)

 

 

 

zobacz także:

Jaki zdobyć zawód, by nie zostać bezrobotnym

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku