strona główna

Powstał klaster "Kraina Miodem i Mlekiem Płynąca"

 

Firmy z branży turystycznej z woj. opolskiego, Opolski Park Naukowo-Technologiczny, Uniwersytet Opolski oraz powiaty: kluczborski i oleski utworzyły 18 listopada w Kluczborku pierwszy na Opolszczyźnie klaster turystyczny "Kraina miodem i mlekiem płynąca". Będzie on funkcjonować w ramach Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Wspólne działanie w klastrze przyczyni się do poprawy konkurencyjności jego członków, będzie stymulować i wspierać ich innowacyjność, zmniejszy koszty działalności oraz, co jest szczególnie ważne, da im możliwość ubiegania się o fundusze unijne na wspólne przedsięwzięcia.

 

Podczas spotkania pn. "Przedsiębiorca turystyczny w strukturze klastrowej", którego efektem było powołanie klastra, zaprezentowano możliwości finansowania inicjatyw klastrowych. Pieniądze na takie przedsięwzięcia można znaleźć choćby w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. W najbliższym czasie nowopowstały klaster spróbuje zdobyć  fundusze z programu INNOVATION EXPRESS, realizowanego przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest to program wsparcia finansowego na realizację projektów dotyczących rozwoju międzynarodowej współpracy klastrów z partnerami zagranicznymi w zakresie badań, rozwoju technologicznego lub innowacji. Pomoc finansową, w postaci pożyczki na realizację tego projektu, zadeklarował Starosta Kluczborski - Piotr Pośpiech.

 

W spotkaniu w Restauracji RATUSZOWA oprócz przedsiębiorców z branży turystycznej z terenu Opolszczyzny uczestniczyli: Bogdan Tomaszek - Prezes Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Maria Śmigielska z Uniwersytetu Opolskiego, Maria Żurek - Prezes Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Roland Kulig z Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, Katarzyna Brandys z Politechniki Opolskiej. 

 

 

 

KLASTER

Przez klaster rozumie się przestrzenną i sektorową koncentrację podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności z udziałem co najmniej dziesięciu przedsiębiorców, w tym mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach klastra stanowią mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy. Podmioty wchodzące w skład klastra muszą posiadać siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku