strona główna

Inwestujemy w Twoją przyszłość

 

Realizowany przez Powiat Kluczborski projekt pn: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK45 z DK42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do km 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 0+360, nr 2121O ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej” został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.03.01.00 Transport, Działania RPO.03.01.00 Infrastruktura drogowa,

Poddziałania RPOP.03.01.02. Drogi lokalne.
 

Projekt swoim zakresem obejmował m.in. następujące zadania:

- prace geodezyjne

- prace rozbiórkowe

- wykonanie robót ziemnych

- odnowę nawierzchni jezdni
- instalację elementów kanalizacji deszczowej
- przebudowę bądź budowę chodnika i zatoki autobusowej
- montaż elementów infrastruktury poprawiających bezpieczeństwo

Całkowita długość dróg objętych projektem to 1 221 m. Drogi 2129 O,2127 O,2097 O,2121 O stanowią ważne połączenie dla układu komunikacyjnego miasta. Przebudowane ulice przebiegają przez centrum Kluczborka.

Dzięki przebudowie jezdni na wymienionych odcinkach, przebudowie i budowie chodników wzdłuż nich, budowie zatoki autobusowej oraz elementów kanalizacji deszczowej i przebudowie skrzyżowań poprawiono zły wcześniej stan nawierzchni jezdni. Rozwiązano także m.in. problem braku chodnika po lewej stronie ul. Grunwaldzkiej, braku zatoki autobusowej przy ul. Moniuszki. Usunięto również problemy związane z nieprawidłowo funkcjonującą kanalizacją deszczową. Przebudowane skrzyżowanie i wysepka przy ul. Moniuszki wpłynęły znacznie na poprawę bezpieczeństwa pieszych, podobnie jak cała infrastruktura drogowa, nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu 2011 r. Prace przy przebudowie zakończyły się w sierpniu 2011 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 803 908,61 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu to: 1 687 588,51 zł

Dofinansowanie projektu wynosi: 1 434 450,23 zł
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               


 

 

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na

lata 2007-2013

 

 

 

 

 


 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku